Activities & Events

Take a break and read all about it

Activities & Events

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุน (Analyst MBA) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “LiVE Exchange ตลาดสำหรับ SMEs & Startup” ได้รับเกียรติจาก คุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์

Activities & Events

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยด้วยการนำเสนอหัวข้อวิจัยที่ตกผลึกระดับหนึ่งภายหลังการอบรมและทำ Thesis workshop ที่คณะจัดให้

Activities & Events

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุน (Analyst MBA) เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ ได้พบปะกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อนร่วมรุ่น และรุ่นพี่ที่ศึกษาในหลักสูตรนี้

Activities & Events

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA ศึกษาดูงาน ณ บริษัท นามยง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี เพื่อรับความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของท่าเรือ พร้อมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้จริง

Activities & Events

ได้เปรียบกว่า…ถ้ารู้กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร หรือเจ้าของธุรกิจ หากคุณเข้าใจ รู้ลึก รู้จริงในข้อกฎหมายเฉพาะด้าน “5 คอร์สวิชากฎหมาย” ให้เลือกเรียน พร้อมรับประกาศนียบัตร จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Activities & Events

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับ กนกธร วัชรเมฆขลา นักศึกษาปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณทิต ชั้นปีที่1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มี license IC complex1 CFP Module 1 ผลสอบ CFP module 2 ประกาศผลเมื่อวันที่ 5/12/65 ว่า “ผ่าน” กำลังรอขึ้นทะเบียนเป็น Investment planer (ผู้วางแผนการลงทุน) กับทาง กลต.

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch