หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)

Doctor of Business Administration Program (Bilingual Program)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรเน้นที่จะผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญการ ทั้ง 3 สาขา หลัก คือ
สาขาการจัดการ สาขาการตลาด และสาขาการเงิน เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต ได้เป็น บุคลากรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยองค์รวม
โดยเรียนรู้ผ่านกระบวนการที่เป็นรูปแบบผสมผสาน (ออนไลน์และ On site)
เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ ผ่านคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก
และสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพโดยเข้าร่วมเวทีการประชุมนานาชาติ

โปรโมชั่นค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 633,950 บาท​ เฉพาะปี 2567

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

Doctor of Business Administration Program (Bilingual Program)

ชื่อปริญญาภาษาไทย

ชื่อเต็ม (ไทย) บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
ชื่อย่อ(ไทย) บธ.ด.

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Doctor of Business Administration
ชื่อย่อ (อังกฤษ) D.B.A.

สิทธิพิเศษ

(เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และบัญชี หรือสาขาอื่นๆ จากมหาวิทยาลัยในประเทศ หรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. และ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ เทียบเท่า และ
3. มีผลคะแนนสอบ IELTS (Academic Band) โดยได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 5.5 และต้องได้คะแนนในแต่ละ Band ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป (Paper Based) หรือ 173 (Computer Based) หรือ 61 (Internet Based)
ในกรณีผู้จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกมีผลการสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หลักสูตรอาจพิจารณารับเข้าศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งข้างต้น ยื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายในระยะเวลา ไม่เกิน 2 ปีการศึกษาแรก
ทั้งนี้ ผู้จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สามารถยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ หรือตามเกณฑ์มาตรฐานอื่นใดที่ได้รับการยอมรับและสามารถเทียบเคียงกันได้ ดังนี้
TOEFL(paper) 500
TOEFL(CBT) 173
TOEFL(IBT) 61
TOEIC 600
IELTS 5.0
CU TEP 60
UTCC BEST 485
UTCC Advanced BEST 60
4. ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เป็น ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

วัน/เวลาเรียน

เรียน วันเสาร์ – อาทิตย์

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 868,950 บาท

ระยะเวลาที่เรียน

เรียน Course Work เพียง 8 เดือน
ดุษฎีนิพนธ์ จำนวน 36 หน่วยกิต (จัดทำเป็นภาคภาษาอังกฤษ)
หลักสูตร 3 ปี จบ

ผู้อำนวยการหลักสูตร

ดร.สุทธาวรรณ จีระพันธุ ซาโต้