มิถุนายน 2023

Take a break and read all about it

Activities & Events

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว วรดา ลิมปรีดีกุล นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก Baden-Wurttemberg Stifung เพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ Stuttart Media University ประเทศเยอรมนี

Activities & Events

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับ กนกธร วัชรเมฆขลา นักศึกษาปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณทิต ชั้นปีที่1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ผ่านการรับรองคุณวุฒิ AFPT™

Activities & Events

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอัยย์รฎา พลพิทักษ์ นักศึกษาปริญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ศิษย์เก่า คณะเศรษฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน สอบผ่าน CFP module 2 Certified Financial Planner คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch