ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (รอบ3)
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

>> ตรวจสอบรายชื่อ << 

>> รายชื่อผู้เรียนปรับพื้นฐานรอบ3 <<

>> วิธีปริ้นต์ใบ Pay in slip <<