ปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA)

Master of Business Administration Program (CEO MBA)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA) มีรูปแบบของการเรียนการสอนเชิงวิเคราะห์ทฤษฎี มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีการลงมือปฏิบัติ รวมทั้งการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาต่างๆ ด้วยเนื้อหาของบทเรียนที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ หลักสูตรยังมุ่งเน้นการให้นักศึกษาได้เรียนรู้นอกห้องเรียนจากประสบการณ์ตรง ผ่านการศึกษาดูงานเพื่อเปิดมุมมอง วิสัยทัศน์ ความคิด ในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารในองค์กร รวมถึงการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในอนาคต

(จัดการเรียนการสอน ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคเสาร์-วันอาทิตย์ จำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข การค้นคว้าอิสระ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Innovative Essential Management MBA)

Master of Business Administration Program (IE MBA)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IE MBA) มีรูปแบบของการเรียนการสอนเชิงนวัตกรรม เน้นให้ผู้เรียนสามารถนำแนวคิด ทฤษฎีต่างๆไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริง ซึ่งการออกแบบกระบวนการเรียนนั้นได้มุ่งเน้นการเรียนรู้ทฤษฎีในห้องเรียน การเรียนรู้เชิงประยุกต์นอกห้องเรียน จึงสามารถนำไปประยุกต์แนวทางการทำงาน การสร้างนวัตกรรมทางด้านความคิด การบริหารงาน และการกำหนดกลยุทธ์ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับผู้ที่มีความสนใจเป็นผู้ประกอบการ หรือผู้ประกอบการในปัจจุบันซึ่งต้องการมีแนวทางในการบริหารแบบใหม่ๆ และประสงค์จะพัฒนาการจัดการองค์กรให้มีความทันสมัย

(จัดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์ จำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข การค้นคว้าอิสระ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Innovative Marketing MBA)

Master of Business Administration Program (IM MBA)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IM MBA) ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาดในยุคที่ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการแข่งขั้นของโลกธุรกิจทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน หลักสูตรได้ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทฤษฎีและแนวคิดทางด้านการตลาดสมัยใหม่ การตลาดดิจิตอล รวมถึงนวัตกรรมใหม่ทางด้านการตลาดที่สอดคลองกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน การเรียนรู้เชิงประยุกต์นอกห้องเรียน และการแชร์ประสบการณ์จากนักการตลาดมืออาชีพ เพื่อที่ผู้เรียนจะสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจและองค์กรได้อย่างประสบความสำเร็จ

(จัดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์ จำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข การค้นคว้าอิสระ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Entrepreneurial Marketing MBA)

Master of Business Administration Program (EM MBA)

หลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นนักการตลาดเชิงประกอบการ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และผู้ที่ต้องการเปิดธุรกิจใหม่เป็นของตนเอง (Startup)
โดยเรียนรู้ผ่านรูปแบบของ workshop เพื่อทำการแก้ปัญหาทางการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs หรือธุรกิจรายใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(จัดการเรียนการสอนเฉพาะวันอาทิตย์ จำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข การค้นคว้าอิสระ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Management for Executives MBA)

Master of Business Administration Program (ME MBA)

หลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในยุคโลกดิจิทัล (Digital Leadership) เรียนรู้แนวคิดที่ฉีกตำราบริหารธุรกิจอย่างสิ้นเชิง (Disruption) ด้วยกรณีศึกษาและนักธุรกิจชั้นนำของประเทศ แนวทางการพัฒนาโมเดลธุรกิจนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Innovative and Creative Business Model) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดโลกที่ไร้พรมแดน และตลาดเกิดใหม่ (Globalization and Emerging Markets) เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน

(จัดการเรียนการสอนเฉพาะวันอาทิตย์ จำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข การค้นคว้าอิสระ)

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

Master of Accountancy Program

หลักสูตรได้มีการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีการรวมกลุ่มเศรษฐกิจระดับประชาคมอาเซียนและระดับสากล โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการบัญชี การตรวจสอบ และการภาษีอากร สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม รวมทั้งสร้างบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของมหาบัณฑิต ในด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้นักศึกษาในหลักสูตรฯ มีโอกาสร่วมกิจกรรมพิเศษที่จัดสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนคติจากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจ เพื่อสร้างเครือข่ายด้านธุรกิจ ปูทางสู่ความสำเร็จต่อไปในอนาคต

(จัดการเรียนการสอน ภาคเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ และ แผน ข การค้นคว้าอิสระ)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Master of Economics Program in Business Economics

หลักสูตรเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีการผสมผสานแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์กับบริหารธุรกิจ เช่น การจัดการทางการเงิน การจัดการทางการตลาด การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุน เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ และระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจและบริหารจัดการทางธุรกิจ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวและบริหารกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(จัดการเรียนการสอน ภาคเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ และ แผน ข การค้นคว้าอิสระ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

Master of Engineering Program in Computer Engineering and Financial Technology

เป็นหลักสูตรแรกที่ประยุกต์ศาสตร์ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบโจทย์เทคโนโลยีการเงิน –Financial Technology : FINTECH เช่น FinTech Startup Project Design and Management, FinTech Startup Business Modelling and Analysis, FinTech: Technology Innovation in Financial Services, Block Chain Technology, Cloud computing, Information Security in Financial Technology และ เทคโนโลยีการเงินผ่านคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้ที่เรียนจบหลักสูตรนี้ สามารถประกอบธุรกิจที่เรียกว่า START UP ภายใต้องค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่ทางหลักสูตรได้สรรสร้างเพื่อผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยเรียนจากผู้มีประสบการณ์โดยตรงด้านเทคโนโลยีการเงิน – FINTECH เช่น ผู้ชำนาญการจากธนาคารต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเงิน เป็นต้น

(จัดการเรียนการสอน ภาคเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ และ แผน ข การค้นคว้าอิสระ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาการตรวจสอบภายใน

Master of Science Program in Internal Auditing

หลักสูตรเน้นองค์ความรู้เชื่อมโยงศาสตร์ 3 ด้าน คือ การจัดการสมัยใหม่ การตรวจสอบภายใน ตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องตามแนวทางการสอนวุฒิบัตรสากลด้านการตรวจสอบภายใน (CIA) การเรียนการสอนเน้นทักษะการตัดสินใจจากกรณีศึกษาปัจจุบัน ด้วยเป้าหมายในการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การกำกับดูแล และการบริหารความเสี่ยงที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม

(จัดการเรียนการสอน ภาคเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ และ แผน ข การค้นคว้าอิสระ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

Master of Science Program in Financial Engineering

หลักสูตรเปิดดำเนินการเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ ปี 2552 โดยเน้นการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ ตลอดจนการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำมาประยุกต์ในการวิเคราะห์ปัญหาทางการเงิน ผู้เรียนจะได้ศึกษาทฤษฎีทางการเงิน การลงทุน ผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบต่างๆ การบริหารความเสี่ยง รูปแบบจำลองทางการเงิน เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา และมีรายวิชาที่สอดคล้องกับ Financial Risk Manager (FRM) หลักสูตรมีที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพทางการเงิน อาทิ ธุรกิจธนาคาร และธุรกิจประกันภัย รวมถึงมีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับภาคธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ

(จัดการเรียนการสอน นอกเวลาทำการ จำนวน 42 หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ และ แผน ข การค้นคว้าอิสระ)

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

Master of Communication Arts Program Marketing Communication

หลักสูตรนี้เปิดกว้างสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งต้องการพัฒนาความรู้และทักษะเชิงบูรณาการในด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ประจำผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งผู้บริหารวิชาชีพที่มีชื่อเสียงและความชำนาญจากวงการการสื่อสารเชิงธุรกิจ เพื่อผู้เรียนได้รับความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและทักษะการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ที่ผสมผสานนิเทศศาสตร์และการตลาดเข้าด้วยกัน ตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับองค์กรในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ หลักสูตรได้พัฒนาเนื้อหาที่มุ่งเน้นไปยังการสื่อสารแบรนด์เพื่อพัฒนาความคิด รวมทั้งการบริหารจัดการตราสินค้า และตราองค์กรอย่างสร้างสรรค์ การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ บูรณาการกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ และการตลาดเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการจัดการธุรกิจสื่อ เพื่อสอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสื่อกระแสหลักและสื่อใหม่แขนงต่างๆ รวมถึงการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนในการจัดการจัดการองค์กรธุรกิจสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสื่อและสังคมในยุคดิจิทัล

(จัดการเรียนการสอน ภาคค่ำ ภาคเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ และ แผน ข การค้นคว้าอิสระ)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Laws Program

มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายเฉพาะด้านทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฎิบัติ ให้ผู้สำเร็จการศึกษารู้เท่าทันสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และตอบสนองความสนใจของผู้เรียน การสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ การวิจัย ความเชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์ นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรับใช้สังคมได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

(จัดการเรียน ภาคเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ แผน ก มีการทำวิทยานิพนธ์ และ แผน ข มีการทำการค้นคว้าอิสระ)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา

Master of Education Program in Education Management

หลักสูตรได้พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการศึกษา และมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพ ในการบริหารจัดการการศึกษาอย่างบูรณาการ หลักสูตรได้ออกแบบสำหรับผู้ประกอบการสถานศึกษารวมถึงผู้บริหารการศึกษาเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการศึกษาที่ตอบสนองต่อบริบทในการเปลี่ยนแปลงของสังคม องค์กร และ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันเกิดจากกระบวนการโลกาภิวัฒน์  ตลอดจนยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณเพื่อการพัฒนาระบบการศึกษาอย่างยั่งยืน

(จัดการเรียน ภาคเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 42 หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ แผน ก มีการทำวิทยานิพนธ์ และ แผน ข มีการทำการค้นคว้าอิสระ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี

Master of Science in Digital Innovation and Technology Management

องค์กรในปัจจุบันไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ กำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านของนวัตกรรมดิจิตอล ช่องว่างที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเนื่องจากบุคลากรในองค์กรที่อาจยังไม่พร้อมและ/หรือยังไม่อาจปรับตัวเข้ากับการผสมผสานเข้ามาของนวัตกรรมดิจิตอลนี้ หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมดิจิตอลและเทคโนโลยีนั้น จะช่วยเตรียมความพร้อมให้บุคลากร ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วนงาน ผู้บริหารขององค์กร ให้เข้าใจถึงการจัดการบริหารนวัตกรรมดิจิตอล และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันและอนาคต เพื่อสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน หลักสูตร DITM สร้างนักบริหารสายพันธุ์ใหม่ที่เข้าใจทั้งนวัตกรรมและการบริหารจัดการ

(จัดการเรียนการสอน นอกเวลาทำการ และวันเสาร์ จำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ และ แผน ข การค้นคว้าอิสระ)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ

ด้วยวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ของสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนไป หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตจึงได้พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมที่ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาในวงการอาชีพที่ตนสนใจได้ โดยหลักสูตรเน้นการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม (Innovation-based learning) รวมทั้งศึกษาความเป็นพลวัตของภาษาไทยในสังคมปัจจุบันที่ปรากฏในวงการอาชีพทุกๆอาชีพ

ผู้เรียนนอกจากจะได้เรียนรู้แนวคิดและทฤษฎีทางด้านภาษาแล้ว หลักสูตรยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ วิจัยภาษาที่ปรากฏในสังคมปัจจุบัน  เพื่อได้เท่าทันภาษาที่ปรากฏในสื่อร่วมสมัยทุกรูปแบบ อีกทั้งนำไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านการใช้ภาษาไทยในวงการอาชีพ

ด้วยความเชี่ยวชาญและเป็นผู้นำในด้านการใช้ภาษาไทย  มหาวิทยาลัยจึงพร้อมที่สร้างคนรุ่นใหม่ที่สามารถใช้ภาษาไทยในมิติต่าง ๆ ได้อย่างทันสมัย และเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ภาษาไทยภายใต้สภาวะสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษาทุกวินาที

จัดการเรียนการสอน ภาคเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 42 หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ และ แผน ข การค้นคว้าอิสระ

ผู้อำนวยการหลักสูตร

ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ

ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจามหาบัณฑิต MBA
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุุทธนิภา ศรีไสย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุุทธนิภา ศรีไสย์

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด
[email protected]

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุุทธนิภา ศรีไสย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุุทธนิภา ศรีไสย์

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด
[email protected]

เพิ่มเติม