หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

accountancy

หลักสูตรบัญชี
มหาบัณฑิต

macc

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) Master of Accountancy (M.Acc.)
1. เป็นหลักสูตรฯที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่กำลังอยู่ในภาวะขยายตัวและฟื้นตัวจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
2. เน้นการพัฒนามหาบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการบัญชีการตรวจสอบบัญชี และการภาษีอากร
สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมควบคู่กับการสร้างมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ
3. สอนโดยคณาจารย์ระดับปริญญาเอกที่ทรงคุณวุฒิและวิทยากรที่มีประสบการณ์จริงจากหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น Big 4,สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.),กระทรวงการคลัง และ สภาวิชาชีพบัญชีฯ เป็นต้น
4. ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ แม้ไม่ได้จบปริญญาตรีบัญชีมา
5. หลักสูตรฯ ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีฯมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าสอบเป็น CPAได้

5 วิชาที่น่าสนใจ

  • การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
  • กลยุทธ์ภาษีอากรสำหรับธุรกิจ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิชาชีพบัญชี
  • การวิเคราะห์รายงานทางการเงินขั้นสูง
  • สัมมนาการรายงานทางการเงิน

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย       บัญชีมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ  Master of Accountancy

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) บัญชีมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ ไทย) บช.ม. ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Master of Accountancy
ชื่อย่อ (อังกฤษ) M.Acc.

สิทธิพิเศษ

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้รับส่วนลดค่าหน่วยกิต10%

ระยะเวลาเรียน

2 ปี

วันเวลาเรียน

          ภาคเสาร์-วันอาทิตย์
กลุ่มผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น : เริ่มเรียนปลายเดือนพฤษภาคม
กลุ่มผู้จบปริญญาตรีบัญชี : เริ่มเรียนกลางเดือนสิงหาคม

ค่าใช้จ่าย

กลุ่มผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น : 200,850 บาท
กลุ่มผู้จบปริญญาตรีบัญชี : 249,350 บาท

ภาพกิจกรรมของหลักสูตร

Previous
Next

ข้อความประทับใจจากศิษย์เก่าและปัจจุบัน

Previous
Next
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.ษิรินุช นิ่มตระกูล

ผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
 

ปริญญาเอก – Ph.D. in Accounting
University of Hull
ปีที่สำเร็จการศึกษา – 2010

ปริญญาโท – บช.ม. (บัญชีบริหาร)
สถาบันการศึกษา – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่สำเร็จการศึกษา – 2000

ปริญญาตรี – บช.บ. (บัญชีต้นทุน)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่สำเร็จการศึกษา – 1997

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน – Management Control System, Intellectual Capital

รศ.ดร.กิตติมา อัครนุพงศ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ปริญญาเอก
บช.ด. (บัญชีดุษฎีบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
บช.ม. (บัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
บช.บ. (การบัญชี) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.จิรารัช พิพัฒน์นราพงศ์

ผู้อำนวยการหลักสูตร aMBA​

ปริญญาเอก
Ph.D. (Accounting and Finance), Bangor University, UK
ปริญญาโท
M.S. (Accounting and Financial Management) University of San Diego, U.S.A
ปริญญาตรี
บช.บ. (การสอบบัญชี) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประกาศนียบัตร

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การภาษีอากร)

ผศ.ดร.สันนุดี เสลารัตน์

ดร.สันนุดี เสลารัตน์

ปริญญาเอก
Ph.D. (Accounting), University of Glasgow, Glasgow, UK
ปริญญาโท
บช.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร

  • Postgraduate Certificate in Research Methodology in Business and Management, University of Strathclyde, Glasgow, UK

ผศ.ดร.วศินี ธรรมศิริ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ปริญญาเอก
Ph.D. (Management) Boston University, U.S.A
ปริญญาโท
M.S. (Accountancy) George Washington University, U.S.A
ปริญญาตรี
บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.ปิยรัตน์ ดอกกุหลาบ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ปริญญาเอก
Ph.D. (Accounting and Information Systems) University of Canterbury, New Zealand
ปริญญาโท
B.Com.(Hons), (Accounting) Lincoln University, New Zealand
ปริญญาตรี
บช.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่