หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต

Doctor of Accountancy

จุดเด่นของหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรที่ให้คุณวุฒิปริญญาเอกทางด้านการบัญชีโดยตรงตรงตามวิชาชีพบัญชี
2. อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศที่มีชื่อเสียง
3. มี Professorจากต่างประเทศมาสอนและมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศรวมถึงผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมาสอน
4.นักศึกษาในหลักสูตรมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการซึ่งอยู่ในฐานที่ยอมรับระดับชาติ TCI กลุ่มที่ 1และมีการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติอย่างต่อเนื่อง
5.มีฐานข้อมูล Data Stream ที่ช่วยสนับสนุนในการทำวิทยานิพนธ์และการทำวิจัย
6. สนับสนุนให้นักศึกษาในหลักสูตรนำเสนอผลงานวิจัยทั้ง National Conference หรือ International Conference หรือการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่อยู่ในฐานที่ยอมรับระดับชาติและหรือนานาชาติ
7. ใช้ระยะเวลาเรียนเพียง 3 ปีการศึกษา

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

Doctor of Accountancy Program

ชื่อปริญญาภาษาไทย

ชื่อเต็ม (ไทย) บัญชีดุษฎีบัณฑิต
ชื่อย่อ(ไทย) บช.ด.

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Doctor of Accountancy
ชื่อย่อ (อังกฤษ) D.Acc.

สิทธิพิเศษ

(เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และบัญชี หรือสาขาอื่นๆ จากมหาวิทยาลัยในประเทศ หรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. และ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ เทียบเท่า และ
3. มีผลคะแนนสอบ IELTS (Academic Band) โดยได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 5.5 และต้องได้คะแนนในแต่ละ Band ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป (Paper Based) หรือ 173 (Computer Based) หรือ 61 (Internet Based)
ในกรณีผู้จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกมีผลการสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หลักสูตรอาจพิจารณารับเข้าศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งข้างต้น ยื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายในระยะเวลา ไม่เกิน 2 ปีการศึกษาแรก
ทั้งนี้ ผู้จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สามารถยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ หรือตามเกณฑ์มาตรฐานอื่นใดที่ได้รับการยอมรับและสามารถเทียบเคียงกันได้ ดังนี้
TOEFL(paper) 500
TOEFL(CBT) 173
TOEFL(IBT) 61
TOEIC 600
IELTS 5.0
CU TEP 60
UTCC BEST 485
UTCC Advanced BEST 60
2.2) ในกรณีที่ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกมีผลการสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก าหนดไว้ หลักสูตรอาจพิจารณารับเข้าศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งข้างต้น ยื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีการศึกษาแรก

วัน/เวลาเรียน

เรียน วันเสาร์ – อาทิตย์

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
เข้าภาคต้น 629,050 บาท
เข้าภาคปลาย 629,250 บาท

ระยะเวลาที่เรียน

เรียน Course Work 3 ปี

ผู้อำนวยการหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา อัครนุพงศ์