หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน

ปเอกภาษาจีน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

ปเอกภาษาจีน

จุดเด่นของหลักสูตร

 • รับทุนศึกษาดูงานต่างประเทศ
 • เรียนเสาร์ – อาทิตย์ ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้
 • หลักสูตร 3 ปี  เรียน Course Work เพียง 1 ปี
 • ยกระดับเป็นนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ ผู้บริหารที่เชี่ยวชาญภาษาจีนในยุค AI
 • เน้นการเรียนการสอนและวิจัยแบบบูรณาการองค์ความรู้ภาษาจีนกับศาสตร์อื่น ๆ
 • มีการจัดศึกษาดูงานในเครือข่ายหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
 • มีการฝึกสอนภาษาจีนในชั้นเรียนระดับปริญญาตรีในเครือข่ายมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • อาจารย์ผู้สอนจบจากสถาบันชั้นนำระดับโลก และวิทยากรมากประสบการณ์
 • แบ่งชำระสูงสุด 5ครั้ง/ภาคการศึกษา

แผนการศึกษา

แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติมวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)                                     
🎖วิชาเอกบังคับ 12 หน่วยกิต (4 รายวิชา)
🎖วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต (2 รายวิชา )
🎖การประชุมอภิปรายระดับดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
🎖การสอบวัดคุณสมบัติ (ไม่นับหน่วยกิต)                                   
🎖ดุษฎีนิพนธ์ (Doctoral Dissertation) 36 หน่วยกิต  

รายละเอียดรายวิชา

รายวิชาปรับพื้นฐาน​

🎖ภาษาศาสตร์ภาษาจีน
🎖จีนศึกษา
🎖ระบบฐานข้อมูลเพื่อช่วยในการวิจัยและการแปลภาษาจีน
🎖การอ่านและการเขียนภาษาจีนเชิงวิชาการ 
🎖ภาษาจีนเพื่อการนำเสนอผลงาน

รายวิชาเอกบังคับ  (4 วิชา 12 หน่วยกิต)

🎖ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางภาษาจีน
🎖การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์งานวิชาการด้านภาษาจีน
🎖ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ภาษาจีน
🎖ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์สู่การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

รายวิชาเอกเลือก (2 วิชา 6 หน่วยกิต)

🎖ทฤษฎีและหลักการแต่งตำราและหนังสือภาษาจีน
🎖ทฤษฎีการวัดผลทางภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
🎖ประเด็นปัจจุบันทางสังคมและวัฒนธรรมจีน
🎖ประเด็นศึกษาพิเศษทางจีนศึกษา
🎖การแปลและการล่ามภาษาจีนขั้นสูง

คุณสมบัติผู้สมัคร

(1) สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ก.พ. หรือ เทียบเท่า และ     
(2) ผ่านการสอบวัดระดับทักษะการสื่อสารทางภาษาจีน โดยผู้สมัครสอบที่มีผลสอบมาตรฐานวัดความรู้ภาษาจีน (Chinese Proficiency Test) HSK ระดับ 5 คะแนนตั้งแต่ 220 คะแนนขึ้นไปหรือผลสอบที่เทียบเท่าข้อสอบ HSK ที่ยังไม่หมดอายุ จะได้รับการยกเว้นการสอบวัดระดับทักษะการสื่อสารทางภาษาจีน และ
(3)  ผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ และ
(4)  ต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้หรือตามเกณฑ์อื่นใดที่ได้รับการยอมรับและสามารถเทียบเคียงได้ดังนี้
UTCC BEST: 422-485 (Good)    
IELTS      : 4.0-4.5
TOEIC     : 550-780
TOEFL (IBT) : 42-71
*** ในกรณีผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกมีผลการสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หลักสูตรอาจพิจารณารับเข้าศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งข้างต้นยื่นต่อคณะวิชาต้นสังกัดภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีการศึกษาแรก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย เกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกและสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย

ภาษาไทย       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ,จีน

ภาษาอังกฤษ  Ph.D. (Chinese Language)
ภาษาจีน 哲学博士(汉语语言学专业)

สิทธิพิเศษ

รับทุนศึกษาดูงานต่างประเทศ
แบ่งชำระสูงสุด 5ครั้ง/ภาคการศึกษา
มีการฝึกสอนภาษาจีนในชั้นเรียนระดับปริญญาตรีในเครือข่ายมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ระยะเวลาเรียน

หลักสูตร 3 ปี (54 หน่วยกิต)

วันเวลาเรียน

ภาคเสาร์-อาทิตย์ : 08.30 - 15.30 น.

ค่าใช้จ่าย

นักศึกษาชาวไทย 600,000 บาท
(ไม่รวมค่าสมัคร 1,500 บาท)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล

ผู้อำนวยการหลักสูตร

 • Zhejiang University CN Ph.D. Chinese Philology : Chinese Lexical History
 • Zhejiang University CN M.A. Chinese Philology : Modern Chinese Grammar
 • Peking University CN Cert. Modern Chinese
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย TH ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน