ศิษย์เก่าและบุคลากร

ความประทับใจจากนักศึกษาและศิษย์เก่า

News & Events

บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563

นางสาวพัชราภรณ์ เลิศนวนิล

ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานของบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA)
อีเมล์: [email protected]
เบอร์ติดต่อภายใน: 02-697-6333