แบบฟอร์มและคู่มือ

แบบฟอร์ม ของ บัณฑิตวิทยาลัย

QF-GS-001 คำขอทั่วไป
QF-GS-001-3 คำร้องการชำระเงินค่าเล่าเรียน
QF-GS-002 คำร้องขอใช้ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย
QF-GS-003 คำร้องขอย้ายกลุ่มเรียน/กลุ่มวิชา/ภาคเรียน
QF-GS-004 คำร้องขอลงทะเบียน/สับเปลี่ยน/เพิ่มเติม/ถอนติดสัญลักษณ์ W
QF-GS-005 คำร้องขอลงทะเบียน น้อยกว่า/มากกว่า ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย
QF-GS-006 คำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต
QF-GS-007 คำร้องขอรักษาสถานภาพ/ลาพักการศึกษา/ลาออก
QF-GS-008 คำร้องขอแก้ไขเกรด
QF-GS-009 คำร้องขอสอบนอกตาราง
QF-GS-010 คำร้องขอใบแสดงผลการศึกษา/หนังสือรับรอง/บัตรประจำตัวนักศึกษา
QF-GS-011 คำร้องขอสอบ Concept Paper/IS โครงร่าง/สอบเล่ม
QF-GS-012 แบบตรวจสอบความถูกต้องรูปแบบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์
QF-GS-013 แบบฟอร์มรายงานปัญหา หรือข้อขัดข้องในห้องสอบ
QF-GS-014 แบบฟอร์มตรวจทานคะแนน
QF-GS-016 แบบฟอร์ม มคอ.3
QF-GS-017 แบบฟอร์ม มคอ.5
QF-GS-018 แบบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
QF-GS-019 แบบฟอร์ม ขออนุมัติงดสอน/สอนชดเชย/สอนเพิ่มเติม
สทป.109  แบบฟอร์มขอ Transcript/หนังสือสำคัญ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา