หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - 4

หลักสูตร
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - 4

จุดเด่น
ของหลักสูตร

 1. เรียนวันเสาร์ และอาทิตย์
 2. เรียนกับอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ทำงานและเป็นผู้เชี่ยวชาญในกฎหมายเฉพาะทาง
 3. เรียนจากกรณีศึกษา (Case Study) และเน้นการปฏิบัติ
 4. วิชาและเนื้อหาการเรียนเกี่ยวกับธุรกิจสมัยใหม่

5วิชาที่น่าสนใจ

 1. กฎหมายว่าด้วยคอมพิวเตอร์และไซเบอร์
 2. กฎหมายว่าด้้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
 3. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 4. กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 5. กฎหมายองค์กรธุรกิจชั้นสูง

จุดเด่นของหลักสูตร

   หลักสูตรมีรูปแบบของการเรียนการสอนเชิงวิเคราะห์ทฤษฎี มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีการลงมือปฏิบัติ รวมทั้งการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาต่างๆ ด้วยเนื้อหาของบท เรียนที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ หลักสูตรยังมุ่งเน้นการให้นักศึกษาได้เรียนรู้นอกห้องเรียนจากประสบการณ์ตรง ผ่านการศึกษาดูงานเพื่อเปิดมุมมอง วิสัยทัศน์ ความคิดในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารในองค์กร รวมถึงการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในอนาคตเรียนรู้จากของจริง ได้ประสบการณ์ที่สุดยอดกว่าใคร เพราะการได้เจอประสบการณ์จริง และได้ไปดูงานบริษัทใหญ่ๆ รวมทั้งมีวิทยกรณ์ที่มีประสบการณ์มาแชร์ความรู้ โดยทุกหลักสูตรจะสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงานทำให้เราพัฒนาเป็นสุดยอดในด้านต่างๆขององค์กรได้

5วิชาที่น่าสนใจ

 1. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์
 2. กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
 3. กลยุทธ์การตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในยุคดิจิทัล
 4. การเงินระหว่างประเทศและการบริหารการเงินของบริษัทข้ามชาติ
 5. การปฎิบัติการสำหรับผู้ประกอบการ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย       บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ  Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ ไทย) บธ.ม.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Masterof Business Administration
ชื่อย่อ (อังกฤษ) M.B.A.

สิทธิพิเศษ

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้รับส่วนลดค่าหน่วยกิต10%

ระยะเวลาเรียน

1 ปี 8 เดือน

วันเวลาเรียน

เรียนวันเสาร์และอาทิตย์
เรียนวันเสาร์วันเดียว
เรียนวันอาทิตย์วันเดียว
เรียนวันธรรมดา

ค่าใช้จ่าย

255,950 บาท

ภาพกิจกรรมของหลักสูตร

ภาพกิจกรรม
ของหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ

ผู้อำนวยการหลักสูตร CEO MBA,eMBA
 

วุฒิการศึกษาและสาขาที่สำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก – D.B.A. Management
Nova Southeastern University, Florida, USA
ปีที่สำเร็จการศึกษา – 2002

ปริญญาโท – M.B.A. Management Information System
Nova Southeastern University, Florida, USA
ปีที่สำเร็จการศึกษา – 1998

ปริญญาตรี – B.B.A. Marketing
Florida Metropolitan University, USA
ปีที่สำเร็จการศึกษา – 1997

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
– ภาวะผู้นำ( Leadership)
– พฤติกรรมองค์การ (Organizational Behavior)
– การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
– ธุรกิจครอบครัว (Family Business)
– ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)

ดร.อนุฉัตร ช่ำชอง

ผู้อำนวยการหลักสูตร iMBA

วุฒิการศึกษาและสาขาที่สำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก – D.B.A. Business
สถาบันการศึกษา – มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่สำเร็จการศึกษา – 2012

ปริญญาโท – MB.A Business
University of Southern Colorado, U.S.A.
ปีที่สำเร็จการศึกษา – 2002

ปริญญาตรี – วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา – 1998

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน – การจัดการเชิงนวัตกรรม (Innovation Management)
– ธุรกิจครอบครัว (Family Business)
– ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)

ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

ผู้อำนวยการหลักสูตร aMBA​

วุฒิการศึกษาและสาขาที่สำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ – มหาวิทยาลัยโนวาเซ้าอีสเทิร์น,
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก ครุศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ – มหาวิทยาลัยอินเดียนาโพลีส
,สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท บัญชี-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ –จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย