ขั้นตอนการสมัครเรียนระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ >>คลิก<<

*กรณีผู้สมัครเคยลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประชาชนไว้แล้วสามารถดำเนินการขั้นตอนที่ 2 ได้เลย

ขั้นตอนที่ 2 เลือกสมัครเข้าศึกษาต่อ >>คลิก<<
*ดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน* และพิมพ์ใบสมัคร/ชำระเงินค่าสมัคร

รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร >>คลิก<<

ขั้นตอนที่ 3

บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งกำหนดการวันสอบคัดเลือก ที่ Website : gs.utcc.ac.th หรือทาง email ของผู้สมัคร หลังการปิดรับสมัครในแต่ละรอบ

 

ขั้นตอนที่ 4

ทำการสอบคัดเลือกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตร

ขั้นตอนที่ 5

บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ที่ Website : gs.utcc.ac.th หรือทาง email ของผู้สมัคร

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน              จำนวน 1 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน                              จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือสำคัญจบ ระดับปริญญาตรี (กรณีสมัครเรียนต่อปริญญาโท)

    สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือสำคัญจบ ระดับปริญญาโท (กรณีสมัครเรียนต่อปริญญาเอก)

    จำนวน 1 ชุด

4. สำเนาทรานสคริปต์ ระดับปริญญาตรี (ฉบับสมบูรณ์) (กรณีสมัครเรียนต่อปริญญาโท)

    สำเนาทรานสคริปต์ ระดับปริญญาโท (ฉบับสมบูรณ์) (กรณีสมัครเรียนต่อปริญญาเอก)

    จำนวน 1 ชุด

5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรส

    (กรณี ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานที่สำเร็จการศึกษา)                               จำนวน 1 ชุด

คุณสมบัติผู้สมัคร แยกตามหลักสูตรดังนี้

>>หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต<<

>>หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ<<

>>หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การบริการ และอีเว้นท์<<

>>หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน<<

>>หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน<<

>>หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต<<

>>หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต<<

>>หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี<<

>>หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด<<

>>หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ<<

>>หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ<<

 

*เงื่อนไขการเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท จำนวนผู้เรียนขั้นต่ำ 15 คน

**เงื่อนไขการเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก จำนวนผู้เรียนขั้นต่ำ 5 คน

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร. 095-367-5512

Line    :  @GSUTCC

Email  :  [email protected]