หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน (FinTech) ถูกออกแบบมาเพื่อสอดรับกับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย Thailand 4.0 ในกลุ่มกลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว หลักสูตรสร้างนักศึกษาที่มีศักยภาพด้านการทำวิจัย มีทักษะในการพูด และการเขียนเป็นอย่างดี ไม่เพียงให้ความรู้ในด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่หลักสูตรมุ่งที่จะสอนให้นักศึกษามีความรู้ในศาสตร์แห่งการประกอบการ สามารถวิจัยในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีการเงินที่นำไปประกอบธุรกิจได้จริง

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

Doctor of Philosophy Program in
Computer Engineering and Financial Technology

ชื่อปริญญาภาษาไทย

ชื่อเต็ม (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน)
ชื่อย่อ (ไทย) : ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Computer Engineering and Financial Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Ph.D. (Computer Engineering and Financial Technology)

สิทธิพิเศษ

(เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1) ผู้สมัครจะต้องส าเร็จการศึกษาโดยจ าแนกตามแบบแผนการศึกษาที่สมัครดังนี้
ก. แบบที่ 1.1
ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโทที่มีวิทยานิพนธ์ในสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง วิทยฐานะ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และมีผลงานวิจัยที่ปรากฎเป็น หลักฐานในวารสารวิชาการ หรือที่ประชุมวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับของสาขา และให้เป็นไปตาม ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้เข้าศึกษา จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน หรือมีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรอย่างน้อย 2 ปี โดยให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ข. แบบที่ 2.1
ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และมีผลงานวิจัยที่ปรากฎเป็นหลักฐานใน วารสารวิชาการ หรือที่ประชุมวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับของสาขา และให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้เข้าศึกษา จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือมีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรอย่างน้อย 2 ปี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ค. แบบที่ 2.2
ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์บัญชี การเงิน จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.5 จากระบบ คะแนนเต็ม 4.0 และให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2) มีหนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) อย่างน้อย 2 ฉบับ
3) เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยแพทย์ปริญญารับรอง
4) เป็นผู้มีความประพฤติดี
ในกรณีที่ผู้ที่จะเข้าศึกษามีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วัน/เวลาเรียน

วันเสาร์-อาทิตย์
09.00 - 16.00 น.

ค่าใช้จ่าย

ตลอดหลักสูตร 524,050 บาท

ระยะเวลาที่เรียน

เรียน Course Work 3 ปี

ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร