FAQ คำถามที่พบบ่อย

FAQ คำถามที่พบบ่อย

รับสมัครนักศึกษาใหม่

1.ถาม       การเปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับช่วงใด?

ตอบ          บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับทุกหลักสูตรในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เมษายน ของปีถัดไป

(รายละเอียดกำหนดการรับสมัครของแต่ละหลักสูตรในตารางกำหนดการรับสมัคร)

 

2.ถาม       การสมัครและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา?

ตอบ           สมัครด้วยตนเองที่ อาคาร 5 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือ สมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://gs.utcc.ac.th/admission/

 

การคัดเลือกผู้เรียน ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการหลักสูตร

 

3.ถาม       เอกสารประกอบการสมัครเรียนมีอะไรบ้าง?

ตอบ          เอกสารประกอบการสมัครเรียน มีดังต่อไปนี้

  1. ใบสมัคร (print จากเว็บไซต์สมัครเรียน)
  2. ใบเสร็จชำระค่าสมัครเรียน 900 บาท
  3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
  6. สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ชุด
  7. สำเนาทรานสคริปต์ 2 ชุด
  8. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรส 2 ชุด(กรณี ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานที่สำเร็จการศึกษา)

 

4.ถาม       คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน?

ตอบ          เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง

จาก สำนักงานข้าราชาการพลเรือน (ก.พ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือเทียบเท่า

 

5.ถาม       มีวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศหากสมัครเข้าศึกษาต่อจะต้องดำเนินการอย่างไร?

ตอบ          ให้นำวุฒิการศึกษาไปเทียบวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ แล้วนำใบเทียบวุฒิการศึกษามายื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยพร้อมเอกสาร

 

การสมัครเรียน

6.ถาม       ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน?

ตอบ          ค่าธรรมเนียมการสมัคร  900 บาท ยกเว้น หลักสูตร DBA 1,500 บาท

 

7.ถาม       เมื่อดำเนินการสมัครแล้วอยากทราบผล ต้องทำอย่างไร?

ตอบ          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พร้อมวัน-เวลา และสถานที่ ผ่านเว็บไซต์ http://gs.utcc.ac.th

 

8.ถาม       ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรเท่าไร?

ตอบ         “ค่าใช้จ่ายทุกหลักสูตรแตกต่างกัน เนื่องจากระบบการเรียนและกิจกรรมเสริมพิเศษแตกต่างกัน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร ได้ที่ เบอร์โทร 02-697-6881-3,

02-697-6885, 02-697-6333 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://gs.utcc.ac.th”

*สำหรับศิษย์เก่า มีส่วนลดค่าหน่วยกิต 10% ตลอดหลักสูตร

(รายละเอียดค่าเล่าเรียนของแต่ละหลักสูตรในตารางประมาณการอัตราค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร)

 

9.ถาม       มีการจัดการเรียนการสอนอย่างไร สามารถเลือกวันเรียนได้ด้วยตนเองหรือไม่?

ตอบ          ทั้งระดับปริญญาโทและเอก สอนโดยอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษผู้เชี่ยวชาญ มีวิทยากรบรรยายพิเศษ และมีกิจกรรมเสริมนอกห้องรียนตามความเหมาะสม เปิดทำการเรียนการสอน ทั้งภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคเสาร์-อาทิตย์ และเฉพาะวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ ขึ้นยู่กับหลักสูตรที่สนใจ

 

10.ถาม       ผู้สมัครต้องมีหลักฐานแสดงความรู้ภาษาอังกฤษหรือไม่ และสามารถใช้หลักฐานใดได้บ้าง

ในกรณีที่ไม่มีจะทำอย่างไร?

ตอบ            “เฉพาะระดับปริญญาเอกต้องมีใบรายงานผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

กรณีผลคะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ ขั้นต่ำที่ทางหลักสูตรกำหนด สามารถยื่นหลักฐานเพิ่มเติมได้ภายใน 2 ปีการศึกษาแรก ”

 

11.ถาม       สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพร้อมกัน 2 หลักสูตรได้หรือไม่?

ตอบ           สามารถสมัครเรียนพร้อมกัน 2 หลักสูตรได้ แต่ผู้เรียนต้องเลือกเรียนเพียง 1 หลักสูตร

 

12.ถาม       ไม่ได้จบปริญญาตรีในสาขาที่ต้องการเรียน สามารถสมัครเรียนได้หรือไม่?

ตอบ            ไม่จำเป็นต้องจบตรงสาขาวิชาที่ต้องการเรียน โดยทางหลักสูตรจะกำหนดให้เรียนวิชาปรับพื้นฐานก่อน

 

13.ถาม       รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร MBA มีลักษณะอย่างไร?

ตอบ           มี 2 รูปแบบ ให้เลือก

  1. CEO MBA เรียนในชั้นเรียนตามชั่วโมงเรียนที่กำหนด มีการศึกษาดูงานและกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติม
  2. iMBA สอนแบบเสริมประสบการณ์นอกชั้นเรียนในเวลาเรียนปกติ มีการศึกษาดูงานและกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติม

 

14.ถาม       มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนทุนการศึกษาหรือไม่?

ตอบ            มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนการศึกษาหลายประเภท เช่น ทุนความสามารถพิเศษ และ ทุนสถาบันคู่สัญญา ฯลฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองส่งเสริมการรับนักศึกษา เบอร์ติดต่อ : 02-6976761

 

15.ถาม       ถ้าเรียนปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาอื่นมาแล้ว แต่ไม่จบ ต้องการจะโอนหน่วยกิตมาศึกษาต่อ สามารถทำได้

หรือไม่?

ตอบ           สามารถนำรายวิชาที่มีเนื้อหาครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของรายวิชาที่ขอเทียบ และได้ระดับคะแนน B ขึ้นไปมายื่นคำร้องขอเทียบโอน

โดยให้หลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาคำร้องขอได้

 

16.ถาม       ตำราเรียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ?

ตอบ            มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขึ้นกับรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

 

 

เปิดเทอมเมื่อใด?

17.ถาม       ช่วงที่ 1  เปิดเทอมเดือนมิถุนายน

ตอบ            ช่วงที่ 2  เปิดเทอมเดือนสิงหาคม

 

18.ถาม       หลักสูตรบังคับทำวิทยานิพนธ์หรือไม่?

ตอบ            เฉพาะระดับปริญญาเอกต้องทำวิทยานิพนธ์ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนด

 

19.ถาม       แผน ก และ แผน ข มีวิธีการรียนแตกต่างกันอย่างไร?

ตอบ           แผน ก : ทำวิทยานิพนธ์ มุ่งเน้นทักษะการทำวิจัยเต็มรูปแบบ เมื่อสอบผ่านวิทยานิพนธ์จึงจะถือว่าสำเร็จการศึกษา

แผน ข : การศึกษาค้นคว้าอิสระและการสอบประมวลความรู้  ต้องสอบผ่านทั้งสองกรณีจึงจะถือว่าสำเร็จการศึกษา

ทั้งสองแผน มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด

 

20.ถาม       สอบประมวลความรู้ คืออะไร?

ตอบ            คือ การสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาก่อนจบการศึกษาในรูปแบบการสอบข้อเขียนหรือการสอบปากเปล่า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือใช้ทั้งสองรูปแบบร่วมกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร

 

21.ถาม       ถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ใด?

ตอบ            สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : บัณฑิตวิทยาลัย

อาคาร 5 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เบอร์ติดต่อ : 02-697-6881-3, 02-697-6885, 02-697-6333

เว็บไซต์ : http://gs.utcc.ac.th

Line ID : @GSUTCC

Facebook : www.facebook.com/GSUTCC

Instagram : gs.utcc

Youtube Channel : GS.UTCC