เกี่ยวกับคณะ

วิสัยทัศน์

To become the best learners’ choice of graduate programs among private universities in Thailand

พันธกิจ

1. มีระบบบริหารงานเพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมและสนับสนุนรูปแบบการเรียน การสอน สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (UTCC Business SMART) และมีคุณภาพทางวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
4. พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการที่มีชื่อเสียงเป็นที่เชื่อถือในระดับชาติ

ปณิธาน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้บริหารคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานา ปัจฉิมนันท์

ตำแหน่ง: คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์: [email protected]
เบอร์ติดต่อภายใน: 02-697-6888

รองศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล

ตำแหน่ง: รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
อีเมล์: [email protected]
เบอร์ติดต่อภายใน: 02-697-6889

นางสุภาภรณ์ โชติปกรณ์กุล

ตำแหน่ง: เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

 • หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อธุรกิจ

อีเมล์: [email protected]
เบอร์ติดต่อภายใน: 02-697-6880

ผู้ประสานงานหลักสูตร

นางสาวเพชรรัตน์ แจ้งจั่น

ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานของบัณฑิตวิทยาลัย

 • งานธุรการและการประกันคุณภาพการศึกษา
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา

อีเมล์: [email protected]
เบอร์ติดต่อภายใน: 02-697-6883

นางสาวโทรี่ รัศมีพรหม

ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานของบัณฑิตวิทยาลัย

 • งานธุรการและการประกันคุณภาพการศึกษา
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด
 • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

อีเมล์: [email protected]
เบอร์ติดต่อภายใน: 02-697-6882

นางสาวกาญจนา เกรียงไกรสิริกุล

ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานของบัณฑิตวิทยาลัย

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี
 • หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต

อีเมล์: [email protected]
เบอร์ติดต่อภายใน: 02-697-6885

นายกิตติภณ ลีทัพไทย

ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานของบัณฑิตวิทยาลัย

 • หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

อีเมล์: [email protected]
เบอร์ติดต่อภายใน: 02-697-6885

นางสาวสุวิมล นพอมรบดี

ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานของบัณฑิตวิทยาลัย

 • หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน

อีเมล์: [email protected]
เบอร์ติดต่อภายใน: 02-697-6881

นางสาวพัชราภรณ์ เลิศนวนิล

ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานของบัณฑิตวิทยาลัย

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA)

อีเมล์: [email protected]
เบอร์ติดต่อภายใน: 02-697-6333

63DE26A2-E38D-4C3B-9AFD-5010103C2948 (2)

นายวรินทร บัววิชัย

ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานของบัณฑิตวิทยาลัย

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA)

อีเมล์: [email protected]
เบอร์ติดต่อภายใน: 02-697-6333

chaiwat sinrat

นายชัยวัฒน์ สินรัตน์

ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานของบัณฑิตวิทยาลัย

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA)

อีเมล์: [email protected]
เบอร์ติดต่อภายใน: 02-697-6886

นายประทีป อำพันศิริ

ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานของบัณฑิตวิทยาลัย

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (iMBA และ eMBA)

อีเมล์: [email protected]
เบอร์ติดต่อภายใน: 02-697-6886