ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Doctor of Philosophy Program in Business Economics

หลักสูตรที่พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้บริหารที่มีความรู้และทักษะการจัดการองค์กรในยุคเศรษฐกิจที่ปรับตัวตาม New normal

(48 หน่วยกิต สามารถจบได้ภายใน 3 ปี)
เรียนแบบรายวิชา (4 วิชา 12 หน่วยกิต)
วันเสาร์
ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)

Doctor of Business Administration Program (Bilingual Program)

หลักสูตรเน้นการพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ในตัวคุณ เพื่อนำองค์ความรู้ไปสู่การบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมั่นใจ โดยเรียนรู้ผ่านกระบวนการที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ ผ่านคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก และสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพโดยเข้าร่วมเวทีการประชุมนานาชาติ

(จัดการเรียนการสอนภาคเสาร์-วันอาทิตย์ จำนวน 48 หน่วยกิต แผนการศึกษาแบบทำดุษฎีนิพนธ์)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์

Doctor of Philosophy Program in Logistics

หลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาโลจิสติกส์ มีความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหา ออกแบบและวางแผนระบบการจัดการโลจิสติกส์สำหรับองค์กรได้ ตลอดจนสามารถควบคุมและวางแผนการดำเนินงานขององค์กรให้สามารถบรรลุประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงานและสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้วยนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ที่ทันสมัย เป็นตัวขับเคลื่อน (Logistics Innovation Driven Entrepreneur) โดยมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางด้านโลจิสติกส์ เพื่อรองรับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมของประเทศและภูมิภาคอาเซียน

(จัดการเรียนการสอน ภาคเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 51 หน่วยกิต แบ่งการศึกษา แบบทำดุษฎีนิพนธ์)

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

Doctor of Communication Arts Program in Marketing Communication

หลักสูตรมีความแตกต่างจากการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ในระดับปริญญาเอกทั่วๆ ไป ที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศส่วนใหญ่ หลักสูตรมีจุดเด่นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์การสื่อสาร การจัดการสื่อ ตราสินค้า องค์กร การตลาดและวิธีวิทยาการวิจัยที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจปัจจุบัน ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จึงสามารถเป็นผู้บริหารด้านการสื่อสารการตลาดในองค์กรต่างๆ ที่ต้องการผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และความสามารถในการวางแผน จัดการการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรและภาพลักษณ์ตราสินค้าในระดับประเทศและระดับสากลทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ

จัดการเรียนการสอน ภาคเสาร์-อาทิตย์ โดยรับผู้สมัคร 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยต้องศึกษาจำนวน 48 หน่วยกิต 2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยต้องศึกษา จำนวน 72 หน่วยกิต

ลิ้งค์เข้า เว็บไซต์ดุษฎีบัณฑิตนิเทศศาสตร์การตลาด

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

Doctor of Philosophy Program in Computer Engineering and Financial Technology

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน (FinTech) ถูกออกแบบมาเพื่อสอดรับกับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย Thailand 4.0 ในกลุ่มกลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว หลักสูตรสร้างนักศึกษาที่มีศักยภาพด้านการทำวิจัย มีทักษะในการพูด และการเขียนเป็นอย่างดี ไม่เพียงให้ความรู้ในด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่หลักสูตรมุ่งที่จะสอนให้นักศึกษามีความรู้ในศาสตร์แห่งการประกอบการ สามารถวิจัยในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีการเงินที่นำไปประกอบธุรกิจได้จริง

(จัดการเรียนการสอนภาคเสาร์-วันอาทิตย์ จำนวน 48 หน่วยกิต แผนการศึกษาแบบทำดุษฎีนิพนธ์)

หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต

Doctor of Accountancy Program

หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต มุ่งเน้นการสร้างและบูรณาการองค์ความรู้ด้านการบัญชี และการวิจัยประยุกต์
ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ลึกด้านการวิจัย สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นจริยธรรม หลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

(จัดการเรียนการสอนภาคเสาร์-วันอาทิตย์ จำนวน 51 หน่วยกิต แผนการศึกษาแบบทำดุษฎีนิพนธ์)

ผู้อำนวยการหลักสูตร

ศ.กิตติคุณ ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์

ศ.กิตติคุณ ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด
[email protected]

เพิ่มเติม

ผศ.ดร.วรินทร์ วงษ์มณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ วงษ์มณี

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์
[email protected]

เพิ่มเติม

Abstract Profile Photo Instagram Post

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
[email protected]

เพิ่มเติม

ผศ. ดร.ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
[email protected]

เพิ่มเติม

รศ.ดร.กิตติมา อัครนุพงศ์

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา อัครนุพงศ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต
[email protected]

เพิ่มเติม

ดร.สุทธาวรรณ จีระพันธุ

ดร.สุทธาวรรณ จีระพันธุ ซาโต้

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)
[email protected]

เพิ่มเติม