ปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)

Doctor of Business Administration Program (Bilingual Program)

หลักสูตรเน้นการพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ในตัวคุณ เพื่อนำองค์ความรู้ไปสู่การบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมั่นใจ โดยเรียนรู้ผ่านกระบวนการที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ ผ่านคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก และสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพโดยเข้าร่วมเวทีการประชุมนานาชาติ

(จัดการเรียนการสอนภาคเสาร์-วันอาทิตย์ จำนวน 54 หน่วยกิต แผนการศึกษาแบบทำดุษฎีนิพนธ์)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์

Doctor of Philosophy Program in Logistics

หลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาโลจิสติกส์ มีความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหา ออกแบบและวางแผนระบบการจัดการโลจิสติกส์สำหรับองค์กรได้ ตลอดจนสามารถควบคุมและวางแผนการดำเนินงานขององค์กรให้สามารถบรรลุประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงานและสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้วยนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ที่ทันสมัย เป็นตัวขับเคลื่อน (Logistics Innovation Driven Entrepreneur) โดยมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางด้านโลจิสติกส์ เพื่อรองรับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมของประเทศและภูมิภาคอาเซียน

(จัดการเรียนการสอน ภาคเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 63 หน่วยกิต แบ่งการศึกษา แบบทำดุษฎีนิพนธ์)

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

Doctor of Communication Arts Program in Marketing Communication

หลักสูตรมีความแตกต่างจากการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ในระดับปริญญาเอกทั่วๆ ไป ที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศส่วนใหญ่ หลักสูตรมีจุดเด่นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์การสื่อสาร การจัดการสื่อ ตราสินค้า องค์กร การตลาดและวิธีวิทยาการวิจัยที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจปัจจุบัน ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จึงสามารถเป็นผู้บริหารด้านการสื่อสารการตลาดในองค์กรต่างๆ ที่ต้องการผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และความสามารถในการวางแผน จัดการการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรและภาพลักษณ์ตราสินค้าในระดับประเทศและระดับสากลทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ

จัดการเรียนการสอน ภาคเสาร์-อาทิตย์ โดยรับผู้สมัคร 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยต้องศึกษาจำนวน 48 หน่วยกิต 2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยต้องศึกษา จำนวน 72 หน่วยกิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางการเงิน

Doctor of Philosophy Program in Computer Engineering and Financial Technology

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน (FinTech) ถูกออกแบบมาเพื่อสอดรับกับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย Thailand 4.0 ในกลุ่มกลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว หลักสูตรสร้างนักศึกษาที่มีศักยภาพด้านการทำวิจัย มีทักษะในการพูด และการเขียนเป็นอย่างดี ไม่เพียงให้ความรู้ในด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่หลักสูตรมุ่งที่จะสอนให้นักศึกษามีความรู้ในศาสตร์แห่งการประกอบการ สามารถวิจัยในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีการเงินที่นำไปประกอบธุรกิจได้จริง

(จัดการเรียนการสอนภาคเสาร์-วันอาทิตย์ จำนวน 48 หน่วยกิต แผนการศึกษาแบบทำดุษฎีนิพนธ์)

หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต

Doctor of Accountancy Program

หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต มุ่งเน้นการสร้างและบูรณาการองค์ความรู้ด้านการบัญชี และการวิจัยประยุกต์
ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ลึกด้านการวิจัย สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นจริยธรรม หลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

(จัดการเรียนการสอนภาคเสาร์-วันอาทิตย์ จำนวน 54 หน่วยกิต แผนการศึกษาแบบทำดุษฎีนิพนธ์)

ผู้อำนวยการหลักสูตร

ดร.สุทธาวรรณ จีระพันธุ ซาโต้

ดร.สุทธาวรรณ จีระพันธุ ซาโต้

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)
suthawan.chi@gmail.com

เพิ่มเติม

ดร.สุทธาวรรณ จีระพันธุ ซาโต้

ดร.สุทธาวรรณ จีระพันธุ ซาโต้

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)
suthawan.chi@gmail.com

เพิ่มเติม

ดร.สุทธาวรรณ จีระพันธุ ซาโต้

ดร.สุทธาวรรณ จีระพันธุ ซาโต้

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)
suthawan.chi@gmail.com

เพิ่มเติม