“ การเรียน ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นั้นเป็นสิ่งที่คุ้มค่าและมีประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนที่มีการวิเคราะห์แบบเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่ผสมผสานแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์กับบริหารธุรกิจ เพื่อให้ตอบสนองกับโลกธุรกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน และยังได้พบกับอาจารย์และบุคลากรที่หลากหลายมีชื่อเสียงและเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จริงทางเศรษฐกิจและธุรกิจ จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียนให้พัฒนาและฝึกฝน นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและพัฒนาองค์กรในสายอาชีพของตนเองอีกต่อไป ”

 

คุณปภิชญาดา สาราจันทร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment