Activities & Events

Take a break and read all about it

Activities & Events

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุน (Analyst MBA) เข้าร่วมงาน “StockRadars Day 2023 ติดเรดาร์การลงทุน หาหุ้นสร้างโอกาสในวิกฤต” ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย สยามพารากอน

Activities & Events

การแต่งกายมหาบัณฑิต พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564.. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Activities & Events

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุน (Analyst MBA) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “LiVE Exchange ตลาดสำหรับ SMEs & Startup” ได้รับเกียรติจาก คุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์

Activities & Events

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยด้วยการนำเสนอหัวข้อวิจัยที่ตกผลึกระดับหนึ่งภายหลังการอบรมและทำ Thesis workshop ที่คณะจัดให้

Activities & Events

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุน (Analyst MBA) เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ ได้พบปะกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อนร่วมรุ่น และรุ่นพี่ที่ศึกษาในหลักสูตรนี้

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch