กุมภาพันธ์ 2024

Take a break and read all about it

Activities & Events

คุณบุญญะนิตย์ ภุชงค์ประเวศ (ศิษย์เก่านิเทศศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 10) Head of marketing region Bangkok 1 บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพิเศษ วิชา CA517 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อการสื่อสารการตลาด วันที่ 17 กุมภาพัน์ธ 2567

Activities & Events

🇻🇳 นักธุรกิจที่สนใจเปิดตลาดเวียดนามห้ามพลาด! มางานเดียว ครบจบเรื่องตลาดเวียดนาม “The Bridge Forum Vietnam Market Insights” สร้างโอกาสทางธุรกิจ เปิดตลาดเวียดนาม โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

Activities & Events

คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ ผู้บริหารจากเดนท์สุ ประเทศไทย ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กว่า 30 ปี ในคลาสสัมมนาการสื่อสารการตลาด ของ ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์ ในหลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Activities & Events

คุณซัน กระทรวง จารุศิระ ผู้ก่อตั้ง SUPER TRADER REPUBLIC สถาบันสำหรับให้ความรู้นักลงทุน เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “Technical to Fundamental” ให้กับนักศึกษาหลักสูตร 𝗮𝗠𝗕𝗔 (𝗔𝗻𝗮𝗹𝘆𝘀𝘁 𝗠𝗕𝗔) เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5303 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Activities & Events

การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 หัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดวัฒนธรรมพื้นบ้านด้วยการเล่าเรื่อง กรณีศึกษา วัฒนธรรมหมอธรรมภาคอีสาน” โดยนายธน ภรมษา นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี พิเชษฐพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎี

Activities & Events

คุณพาวรอวัชระ ยุวนะศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัท Yuvanasiri ผู้บริหารโครงการ RainForest Community Mall และ Chief Operating Officer บริษัท Hex 1011 บรรยายในหัวข้อ Marketing Technology and AI. Technology for Marketing Communication Campaign ให้กับนักศึกษาปริญญาโทนิเทศศาสตร์การตลาดในวิชาการรณรงค์เพื่อการสื่อสารตราสินค้า โดยมี ผศ.ดร. ตระหนักจิต ยุตยรรยง เป็นอาจารย์ประจำวิชา ณ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันอาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์ 2567

Activities & Events

คุณวาศิณี สุรชาติชัยฤทธิ์ CEO บริษัท โซดา น้ำชา จำกัด เจ้าของร้าน whitestory ร้านgrab and Go อาหารและ bakery ที่มีถึง 60สาขา ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาบัญชีมหาบัณฑิต ในหัวข้อ “จากนักบัญชี สู่เจ้าของกิจการ” คุณแววได้บอกเล่าประสบการณ์ ตอบคำถาม และให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในรายวิชาGA507 สัมมนาการบัญชีบริหาร หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch