การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 หัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดวัฒนธรรมพื้นบ้านด้วยการเล่าเรื่อง กรณีศึกษา วัฒนธรรมหมอธรรมภาคอีสาน” โดยนายธน ภรมษา นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี พิเชษฐพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎี