ป.โทนิเทศศาสตร์การตลาด ม.หอการค้าไทย เชิญ คุณบุญญะนิตย์ ภุชงค์ประเวศ (ศิษย์เก่านิเทศศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 10) Head of marketing region Bangkok 1 บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
มาถ่ายทอดประสบการณ์จริง วิชา CA517 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อการสื่อสารการตลาด
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รายวิชา CA517 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อการสื่อสารการตลาด

ได้รับเกียรติจาก คุณบุญญะนิตย์ ภุชงค์ประเวศ ศิษย์เก่านิเทศศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 10

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Head of Marketing Region Bangkok 1 บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

มาเป็นวิทยากรพิเศษ ถ่ายทอดประสบการณ์จริง เกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ณ ห้อง 5603 อาคาร 5 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บรรยากาศการบรรยายเต็มไปด้วยความคึกคัก นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายอย่างตั้งอกตั้งใจ

คุณบุญญะนิตย์ ได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับหลักการและวิธีการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ เครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การนำข้อมูลเชิงคุณภาพไปใช้เพื่อการสื่อสารการตลาด กรณีศึกษาจากบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามตอบ เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

การบรรยายในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จอย่างมาก นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์อันมีค่า

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอขอบคุณ

คุณบุญญะนิตย์ ภุชงค์ประเวศ
นักศึกษาที่เข้าร่วมฟังการบรรยาย
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

หวังว่า กิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานต่อไป