มกราคม 2023

Take a break and read all about it

Activities & Events

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุน (Analyst MBA) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “LiVE Exchange ตลาดสำหรับ SMEs & Startup” ได้รับเกียรติจาก คุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์

Activities & Events

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยด้วยการนำเสนอหัวข้อวิจัยที่ตกผลึกระดับหนึ่งภายหลังการอบรมและทำ Thesis workshop ที่คณะจัดให้

Activities & Events

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุน (Analyst MBA) เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ ได้พบปะกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อนร่วมรุ่น และรุ่นพี่ที่ศึกษาในหลักสูตรนี้

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch