ขอแสดงความยินดีกับ

คุณสนั่น อังอุบลกุล

ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้า

แห่งประเทศไทย

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น

นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตามคำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ ๓/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สั่ง ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป