ขอแสดงความยินดีกับ คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Share This Post

ขอแสดงความยินดีกับ

คุณสนั่น อังอุบลกุล

ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้า

แห่งประเทศไทย

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น

นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตามคำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ ๓/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สั่ง ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch