มีนาคม 2024

Take a break and read all about it

Activities & Events

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เยี่ยมชม และฟังบรรยาย ที่ โรงพยาบาลเมดพาร์ค หัวข้อ กลยุทธ์และ นวตกรรมทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ESG in Action นำเสนอโดย คุณสมถวิล ปธานวนิช Co Founder and Advisor MedPark Hospital

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch