เปิดประสบการณ์ระดับโลก! นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพที่มีศักยภาพ ภายใต้การนำของ รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์ ผู้อำนวยการหลักสูตร ได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 22nd Conference of the International Society for Quality-of-Life Studies ณ เมือง Kota Kinabalu ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2567 ภายใต้หัวข้อ “Human Happiness and Wellbeing in an Uncertain World”

การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันล้ำค่าให้นักศึกษาได้:

  • เปิดโลกทัศน์ ทางวิชาการและวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศทั่วโลก
  • พัฒนาทักษะ การนำเสนอ การตอบคำถาม และการสื่อสารทางวิชาการ
  • สร้างเครือข่าย กับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์ ผู้อำนวยการหลักสูตร กล่าวว่า “การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่มุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเป็นนักวิจัยมืออาชีพ กิจกรรมนี้ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขา แลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิจัยจากทั่วโลก และพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และการประกอบอาชีพในอนาคต”

นักศึกษาต่างรู้สึกประทับใจกับประสบการณ์ที่ได้รับ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และสามารถก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคต