เมษายน 2024

Take a break and read all about it

Activities & Events

คุณพีรดา ศุภรพันธ์ Co-Founder บริษัท เทสเต็ด เบ็ตเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด บรรยายพิเศษในหัวข้อ Intellectual Property Protection กรณีศึกษา Tasted Better ธุรกิจสตาร์ทอัพไทยโตในยุโรป ให้กับนักศึกษา CEO MBA กลุ่มวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 ณ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Activities & Events

คุณพิชยา ภู่พวงไพโรจน์ Director, Human Resources Amari Bangkok ได้มาบรรยายพิเศษเรื่อง เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรสู่ความสำเร็จในธุรกิจบริการ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การบริการ และอีเว้นท์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 ณ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Activities & Events

อาจารย์สุทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานคณะกรมการวิชาชีพบัญชีด้าน การบัญชีภาษีอากร ได้ บรรยายพิเศษในหัวข้อ บรรยายในหัวข้อ กลยุทธ์การอ่านและการใช้อนุสัญญาภาษีอากร ให้กับ นักศึกษาระดับปริญญโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เมื่อวันที่ 27-4-2567 ณ ห้อง 5304 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Activities & Events

รองศาสตราจารย์ ดร.วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์ อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ การใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) เมื่อวันที่ 27-4-2567 ณ ห้อง 7505 อาคาร7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Activities & Events

คุณนภัสสร บุรณศิริ (โมเมพาเพลิน) Content Creator และ คุณลลิตา เบศรภิญโญวงศ์ Private Client Relations Manager จาก BVLGARI มาบรรยายวิชา CA513 การสร้างสรรค์สื่อและสารเพื่อการสื่อสารการตลาด ให้กับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

Activities & Events

หลักสูตรปลดล็อกศักยภาพธุรกิจด้วยพลังแห่ง AI! “Win Business With AI ” หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อผู้ประกอบการ โดย คกก. Digital Economy TCC X GS UTCC วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 9.30-16.00 น. ห้อง 5301 อาคาร 5 ชั้น 3 ม.หอการค้าไทย

Activities & Events

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA กลุ่มวิชาการตลาด ได้รับเกียรติจาก ดร.พิจักษณ์ ปคุณวานิช อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา บรรยายพิเศษ ในรายวิชา MK503 กลยุทธ์การตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567 ณ ห้อง5602 อาคาร5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Activities & Events

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA กลุ่มวิชาการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณณชา จึงกานต์กุล กรรมการผู้จัดการ บจก.คันนาโกรเซอรีส์ บรรยายพิเศษ ในรายวิชา MG503 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์ ในหัวข้อ Thai SMEs to Global Market กรณีศึกษา แบรนด์ขนมคันนา “KUNNA” ผลไม้อบแห้งไทยสู่ตลาดโลก เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567 ณ ห้อง5301 อาคาร5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Activities & Events

รองศาสตราจารย์ ประไพพิศ มุทิตาเจริญ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Storytelling” วิชา CA513 การสร้างสรรค์สื่อและสารเพื่อการสื่อสารการตลาด ให้กับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch