อาจารย์สุทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร บรรยายพิเศษหัวข้อ “กลยุทธ์การอ่านและการใช้อนุสัญญาภาษีอากร” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

วันที่ 27 เมษายน 2567 ณ ห้อง 5304 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อาจารย์สุทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร มอบความรู้และประสบการณ์อันล้ำค่าแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในหัวข้อ “กลยุทธ์การอ่านและการใช้อนุสัญญาภาษีอากร

การบรรยายพิเศษครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การอ่านและการใช้อนุสัญญาภาษีอากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับนักบัญชีที่ต้องเผชิญกับกฎหมายภาษีอากรที่ซับซ้อน อาจารย์สุทพ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดและเข้าใจง่าย นำเสนอตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมจากประสบการณ์จริง ช่วยให้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานการณ์การทำงาน

หัวข้อที่สำคัญที่ครอบคลุมในเนื้อหาการบรรยาย ได้แก่:

  • โครงสร้างและองค์ประกอบของอนุสัญญาภาษีอากร
  • เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์อนุสัญญาภาษีอากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • หลักการสำคัญในการตีความอนุสัญญาภาษีอากร
  • กลยุทธ์การใช้อนุสัญญาภาษีอากรเพื่อประโยชน์สูงสุด
  • ตัวอย่างกรณีศึกษาและแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

นักศึกษาที่เข้าร่วมการบรรยายต่างได้รับความรู้และประสบการณ์อันมีค่า หลายคนประทับใจในเนื้อหาที่นำเสนออย่างละเอียดและเข้าใจง่าย การบรรยายครั้งนี้ช่วยให้นักศึกษามีทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการอ่านและใช้อนุสัญญาภาษีอากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการประกอบอาชีพนักบัญชีในอนาคต

เกี่ยวกับอาจารย์สุทพ พงษ์พิทักษ์

อาจารย์สุทพ พงษ์พิทักษ์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร ท่านมีประสบการณ์อันยาวนานในสาขาการบัญชีภาษีอากร เคยดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนำหลายแห่ง ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานี้

เกี่ยวกับหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งเน้นการพัฒนานักบัญชีมืออาชีพที่มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะมีความพร้อมที่จะประกอบอาชีพนักบัญชีในองค์กรต่างๆ รวมถึงการประกอบอาชีพอิสระ

เว็บไซต์หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต https://gs.utcc.ac.th/master-of-accountancy/