คุณณัฐพล คำถาเครือ ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคการวิเคราะห์การเงินการลงทุนยุคใหม่แก่นักศึกษา aMBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย – เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต aMBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีโอกาสต้อนรับ คุณณัฐพล คำถาเครือ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคนิคการวิเคราะห์การเงินการลงทุนยุคใหม่” แก่นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต aMBA ณ ห้อง 5303 อาคาร 5 ชั้น 3

คุณณัฐพล คำถาเครือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์การเงิน ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์การเงินการลงทุนยุคใหม่ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักธุรกิจและนักลงทุนในยุคปัจจุบัน เนื้อหาครอบคลุมถึง

  • เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis): การวิเคราะห์สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท เพื่อประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น
  • เทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis): การวิเคราะห์รูปแบบกราฟราคาหุ้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางราคาหุ้นในอนาคต
  • การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis): การใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและตลาดหุ้น
  • เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG Analysis): การวิเคราะห์ผลกระทบของบริษัทที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ

คุณณัฐพล คำถาเครือ ยังได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาการวิเคราะห์การเงินการลงทุนจริง เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง

การบรรยายในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยการมีส่วนร่วม นักศึกษาต่างตั้งคำถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรอย่างคึกคัก

คุณณัฐพล คำถาเครือ กล่าวในตอนท้ายว่า “เทคนิคการวิเคราะห์การเงินการลงทุนยุคใหม่ เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักธุรกิจและนักลงทุน ในการตัดสินใจลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาควรหมั่นศึกษาหาความรู้ และฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์อยู่เสมอ เพื่อให้สามารถรับมือกับความผันผวนของตลาดหุ้น และบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้สำเร็จ”

การบรรยายในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต aMBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งหวังให้นักศึกษา aMBA มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการวิเคราะห์การเงินการลงทุน เพื่อนำไปประกอบอาชีพในสายงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คลิ๊ก >> ปริญญาโท aMBA หลักสูตรความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย – บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย