“หลักสูตรใหม่ยอดนิยม ปริญญาโทแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย”

โอกาสของคุณมาถึงแล้ว ใครๆ ก็เป็น “นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุน” อย่างมืออาชีพได้  𝗦𝗘𝗧 𝘅 𝗨𝗧𝗖𝗖 ปั้นหลักสูตรที่รวมผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์มากที่สุด สอนให้รู้โค้ชให้เก่ง ไม่ขายฝัน และทำได้จริง สอนโดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์มืออาชีพ จากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศ ที่เดียวในประเทศ

หลักสูตร 𝗮𝗠𝗕𝗔 (𝗔𝗻𝗮𝗹𝘆𝘀𝘁 𝗠𝗕𝗔) #ปริญญาโท หลักสูตรความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Master’s degree #UTCC กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย #SET เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์การเงิน หลักทรัพย์ ในระดับปริญญาโท พร้อมรับทุนสนับสนุนการสอบ AISA ฟรี

โค้งสุดท้ายเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ พร้อมรับทุนสนันสนุนการสอบ AISA เปิดรับสมัครช่วง เดือนพฤศจิกายน
———
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ “บัณฑิตวิทยาลัย”
Line Official : @𝗴𝘀𝘂𝘁𝗰𝗰
Facebook :GSUTCC
Website : https://gs.utcc.ac.th/amba
Tel. 095-367-5512
———
#UTCC #หอการค้าไทย #ตลาดหลักทรัพย์ #SET #LetsPlay #FollowYourDreams #aMBA #นักวิเคราะห์ #การลงทุน #Crypto

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดสอนหลักสูตร aMBA (Analyst MBA) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ซึ่งร่วมพัฒนากับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเชื่อมโยงเข้ากับหลักสูตร AISA เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่มีองค์ความรู้สู่การเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์การเงิน หลักทรัพย์ และการจัดการการลงทุน โดยบูรณาการองค์ความรู้จากนักวิชาการและผู้มีประสบการณ์จริง สร้างโอกาสในการก้าวสู่เส้นทางนักวิชาชีพการเงิน พร้อมรับทุนสนับสนุนการสอบ AISA ฟรี

ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล ผู้อำนวยการหลักสูตร aMBA (Analyst MBA) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า หลักสูตร aMBA เกิดจากเจตนารมณ์ที่ ม.หอการค้าไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นพ้องถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการลงทุน จึงผนวกรวมหลักสูตร AISA (Accredited Investment and Securities Analyst) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นคุณวุฒิระดับ Foundation เพื่อการพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์และบริหารการลงทุน สำหรับนักวิชาชีพด้านการเงิน ได้แก่ นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้จัดการกองทุน ที่ปรึกษาด้านการเงิน นักบริหารด้านการเงินการบัญชี ฯลฯ มารวมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของ ม.หอการค้าไทย กล่าวคือผู้เรียนจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ พร้อมกับการรับสิทธิ์ในการสอบใบอนุญาตการวิเคราะห์ AISA ซึ่งผ่านการรับรองโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเนื้อหาสำคัญของหลักสูตร aMBA คือการสร้างองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์การเงิน และการลงทุนโดยเฉพาะ

หลักสูตร Analyst MBA (aMBA) เหมาะสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายและตั้งใจที่จะก้าวสู่วิชาชีพด้านการเงินการลงทุน และผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาด้านการเงิน การบัญชี แต่อย่างไรก็ดี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน การบัญชี แต่มีความสนใจเป็นพิเศษต่อสายงานด้านการเงิน การลงทุน ก็สามารถเรียนได้

โครงสร้างหลักสูตร aMBA มีวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุน เช่น วิชาการเงินเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ วิชาการวิเคราะห์การลงทุน วิชาการจัดสรรแบ่งเงินลงทุน วิชาการเงินสำหรับผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้เรียนยังจะมีโอกาสได้ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการเงิน (Financial Technology) ในขณะที่การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าโดยอาศัยหลักการวิเคราะห์การเงิน การลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ ร่วมเป็นที่ปรึกษา นอกจากนี้ ม.หอการค้าไทย ยังเพิ่มวิชาด้านการบริหารธุรกิจ ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญที่ว่า นอกจากผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์การเงินการลงทุนแล้ว จะต้องมีความเข้าใจเรื่องการตลาด กลยุทธ์การจัดการ เศรษฐศาสตร์ ดังนั้นความรู้เหล่านี้จะถูกจัดเป็นวิชาพื้นฐานที่ถูกบรรจุในหลักสูตร aMBA สำหรับอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลักสูตร AISA ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำแนะนำแก่ผู้เรียน ตลอดจนวิทยากรพิเศษซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์กรทำงานจริงจากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนผู้บริหารในสายธุรกิจด้าน FinTech กล่าวได้ว่าเป็นการบูรณาการความรู้อย่างสร้างสรรค์จากหลาย ๆ ภาคส่วน ทั้งจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

สิทธิประโยชน์ของผู้เรียนในหลักสูตร aMBA คือสิทธิ์การสอบ AISA ฟรี 1 ครั้ง พร้อมหนังสือ เตรียมสอบ AISA ในรูปแบบ e-Learning ฟรี 1 เล่ม และหากซื้อหนังสือเตรียมสอบในรูปแบบฉบับพิมพ์จะได้รับส่วนลด 30 % และระบบ SET e-Learning ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ฟรี เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้โอกาสนี้ในการเตรียมความพร้อม สร้างความเชื่อมั่น และทบทวนองค์ความรู้สำหรับการสอบ AISA โดยเฉพาะ ในกรณีที่สอบครั้งแรกไม่ผ่าน จะมีส่วนลดค่าธรรมเนียมการสอบครั้งต่อไป 50 % นอกจากการเรียนการสอนในหลักสูตรแล้ว ผู้เรียนจะได้ร่วมในการศึกษาดูงานและโอกาสในการฝึกงานกับบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำอีกด้วย

โดยหลักสูตร Analyst MBA ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ โดยผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบัณฑิตวิทยาลัย เว็บไซต์ gs.utcc.ac.th LINE Official : @gsutcc Facebook : GS UTCC บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และหมายเลขโทรศัพท์ : 095-367-5512

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) aMBA (Analyst MBA)

สำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุน  (เรียนทุกวันเสาร์ เต็มวัน)

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)

ชื่อย่อ aMBA (Analyst MBA)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุน ในชื่อว่า “aMBA (Analyst MBA)” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพที่มีความรู้และความสามารถเป็น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน หรือนักบริหารการเงินให้กับภาคธุรกิจ

โดยผู้เรียนจะได้รับโอกาสในการเข้าสู่สายงานวิชาชีพวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุน ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศ พร้อมกับโอกาสในการฝึกงานกับบริษัทวิเคราะห์หลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศ และสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนจาก SET e-learning พร้อมกับทบทวนเพื่อสอบ AISA (Accredited Investment and Securities Analyst) และทุนทดสอบหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับ Foundation เพื่อให้ได้คุณวุฒิ Accredited Investment and Securities Analyst (AISA)

ชื่อหลักสูตร           :           หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program)

ชื่อปริญญา           :           บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration )  บธ.ม.

จำนวนหน่วยกิต     :           36 หน่วยกิต

 

เรียนทุกวันเสาร์ เต็มวัน

เริ่มเปิดการศึกษา มกราคม 2567

 

หลักสูตรเหมาะกับใคร

 1. นักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analyst)

 2. ผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)

 3. วาณิชธนากร (Investment Banker)

 4. นักวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk Analyst)

 5. ผู้บริหารด้านการเงินและบัญชี (Chief Financial Officer)

 6. ผู้จัดการด้านการเงิน (Finance Manager)

 7. ผู้ที่ทำงานด้านการพัฒนาธุรกิจ (Business Development)

 8. นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)

 9. นักลงทุนมืออาชีพ (Professional Investor)

 10. นักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือมีฐานทางการเงิน (Qualified Investor/Affluent Investor)

สิทธิประโยชน์*

 1. หนังสือ AISA ในรูปแบบ e-book ฟรี

 2. หนังสือ AISA ในรูปแบบ Hard copy ในราคาพิเศษ (ส่วนลด 30%)

 3. อบรมความรู้หลักสูตร AISA ในรูปแบบ SET e-learning ฟรีครบทุกวิชา

 4. เอกสารประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบ Soft file

 5. Mock exam หลักสูตร AISA เมื่อเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนด

 6. ทุนการสอบหลักสูตร AISA ฟรี จำนวน 1 ครั้ง

 7. ส่วนลดการสอบ 50% ในหลักสูตร AISA (กรณีสอบครั้งที่ 2)

 8. ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรมจากทาง SET

 9. การเข้าร่วมเสวนาแบบ Exclusive Talk

 10. วิทยากรจากบริษัทหลักทรัพย์ CEO CFO และผู้บริหารระดับสูง

 11. เข้าเยี่ยมชมบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทชั้นนำของประเทศ

 12. ทบทวนก่อนสอบจากผู้เชี่ยวชาญก่อนสอบ AISA

 13. โอกาสได้รับคัดเลือกเข้าฝึกงานและทำงานในบริษัทหลักทรัพย์

 14. เข้าร่วมกิจกรรมกับหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตตามที่กำหนด

 15. การฝึกเขียนรายงานวิเคราะห์โดยมีที่ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์

 16. การใช้ Application เพื่อการวิเคราะห์หลักทรัพย์

 17. ส่วนลด 10% ค่าหน่วยกิตสำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และพนักงานบริษัทที่ร่วมเป็นพันธมิตร

 18. ศิษย์เก่าปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สามารถโอนวิชาที่เรียนแล้วได้สูงสุด 4 วิชา

 19. สมัครลงทะเบียนและจ่ายเงินค่าเทอมแรกเต็มจำนวน รับส่วนลด 5% *(เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ส่วนลดค่าหน่วยกิต)

*หมายเหตุ รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

สมัครเรียนได้ที่ >> https://reg.utcc.ac.th/registrar/apphome.asp

การติดต่อประสานงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สมัครเข้าเรียน aMBA
โทร 095-367-5512
Line ID: @gsutcc
Email: [email protected]

OFFICIAL PARTNER