คุณพิชยา ภู่พวงไพโรจน์ แชร์เทคนิคสร้างความสัมพันธ์สู่ความสำเร็จในธุรกิจบริการ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา คุณพิชยา ภู่พวงไพโรจน์ Director, Human Resources โรงแรมอมารี กรุงเทพฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรสู่ความสำเร็จในธุรกิจบริการ” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การบริการ และอีเว้นท์ ณ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ในโอกาสนี้ คุณพิชยาได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร โดยเฉพาะในธุรกิจบริการที่ต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นประจำ เธอเน้นย้ำว่า พนักงานทุกคนเปรียบเสมือนตัวแทนขององค์กร ดังนั้น การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจ

คุณพิชยานำเสนอเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่หลากหลาย อาทิ

  • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ: พนักงานควรสื่อสารกับลูกค้าอย่างสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย และใส่ใจความต้องการของลูกค้า
  • การให้บริการด้วยรอยยิ้ม: รอยยิ้มเป็นสิ่งที่สื่อถึงความจริงใจและความพร้อมให้บริการ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
  • การสร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรก: ประสบการณ์แรกของลูกค้ามีผลต่อความประทับใจโดยรวม พนักงานควรใส่ใจรายละเอียด มอบบริการที่ดีตั้งแต่ลูกค้าก้าวเข้ามาใช้บริการ
  • การติดตามผลและดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง: แสดงให้ลูกค้าเห็นว่าองค์กรให้ความสำคัญกับพวกเขา สร้างความสัมพันธ์ระยะยาว
  • การสร้างบรรยากาศที่ดีในองค์กร: พนักงานที่ทำงานอย่างมีความสุข มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ส่งผลต่อการให้บริการลูกค้าที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ คุณพิชยายังได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จจากโรงแรมอมารี กรุงเทพฯ เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษานำไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการของตนเอง

การบรรยายในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาอย่างมาก มีการถามตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างคึกคัก นักศึกษาต่างประทับใจในเนื้อหาที่นำเสนอซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับคุณพิชยา ภู่พวงไพโรจน์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และขอขอบคุณสำหรับความรู้และประสบการณ์อันมีค่าที่มอบให้นักศึกษา

เว็บไซต์หลักสูตรหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การบริการ และอีเว้นท์ https://gs.utcc.ac.th/mm/