ศาสตร์แห่งข้อมูล: การใช้โปรแกรมทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง

รองศาสตราจารย์ ดร.วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์ อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “การใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 ณ ห้อง 7505 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ในยุคที่ข้อมูลกลายเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจึงเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ การบรรยายพิเศษครั้งนี้ มุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการและวิธีการใช้โปรแกรมทางสถิติขั้นสูง เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูล ดึง insights และนำไปต่อยอดสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการบรรยายครอบคลุมหัวข้อสำคัญดังนี้

  • ประเภทของข้อมูลและการวัดค่า: เข้าใจประเภทของข้อมูลที่พบเจอในงานวิจัยและธุรกิจ เรียนรู้วิธีการวัดค่าและจัดการข้อมูลอย่างถูกต้อง
  • การเลือกใช้โปรแกรมทางสถิติ: เปรียบเทียบโปรแกรมทางสถิติที่นิยมใช้ ศึกษากรณีตัวอย่างการใช้งานโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลประเภทต่างๆ
  • เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง: เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เช่น การวิเคราะห์ถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ข้อมูลแบบกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา
  • การตีความผลลัพธ์: ฝึกฝนการตีความผลลัพธ์ทางสถิติ นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ

การบรรยายพิเศษครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตั้งคำถาม สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลในยุคปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการวิจัยและประกอบอาชีพในอนาคต

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์ ยังได้มอบแนวทางการศึกษาเพิ่มเติมแก่นักศึกษา แนะนำแหล่งข้อมูลออนไลน์ ตัวอย่างงานวิจัย และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อนักศึกษา ช่วยเสริมสร้างทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการพัฒนาธุรกิจในอนาคต

เว็บไซต์หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) https://gs.utcc.ac.th/dba/