กันยายน 2023

Take a break and read all about it

Activities & Events

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 ณ อาคาร5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Activities & Events

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานเสวนา “พี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์: เรื่องเล่าจากงานวิจัยระดับปริญญาเอก” เสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การจัดการตราสินค้าบุคคลของ ธงไชย แมคอินไตย์ และความผูกพันมั่นคงของแฟนคลับ” ของ ดร.กริษฐา อึ๊งภากรณ์ จากหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

Activities & Events

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30 – 14.00 น. ณ ห้อง 5303 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch