ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)

 วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 

ณ อาคาร5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย