ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตMaster of Accountancy
วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 11.30-13.30 น.
ณ ห้องรับรองบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร5 ชั้น1