ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30 – 14.00 น.
ณ ห้อง 5303 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย