มีนาคม 2023

Take a break and read all about it

Activities & Events

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA กลุ่มวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่บริษัท TOA Paint (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ThaiCom (ไทยคม) จำกัด (มหาชน)

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch