รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัย ผู้อํานวยการหลักสูตรฯ จัดโครงการศึกษาดูงานโดยนํานักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน และนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์เข้าเยี่ยมชมและศึกษางาน 3 แห่ง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 ดังนี้
  1. ระบบการรักษาความปลอดภัยจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ศูนย์ระบบเทคโนโลยีจราจร ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการติดตั้งและดูแลรักษาระบบ CCTV ในขนาดใหญ่ เพื่อความปลอดภัยในเขตการดูแลของกรุงเทพมหานคร รวมถึง Data Center ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า
  2. เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ Multi Innovation Group ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิธีการใช้งานระบบ CCTV เพื่อความปลอดภัยในองค์กร
  3. FINTECH / BLOCKCHAIN/ METAVERSE ที่ Multiverse Expert และทำ workshop metaverse as a service นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี FinTech และ Blockchain ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในสายงานการเงิน และเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Metaverse และการใช้งาน Metaverse เป็นบริการ (Metaverse as a Service) ที่ Multiverse Expert ให้บริการ