บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Digital Transformation with Design Thinking)

Share This Post

💻Digital Transformation ฟังมาเยอะ ทำจริงได้อย่างไร
🎯การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ได้ยินมาบ่อยๆ คืออะไร ทำอย่างไร และมาช่วยการเปลี่ยนผ่านองค์กรเข้าสู่ดิจิทัลให้สำเร็จได้อย่างไร
หลักสูตรนี้มีคำตอบ
หลักสูตรประกาศนียบัตรร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
ภายใต้ข้อกำหนดหลักสูตรกลางการพัฒนาทักษะดิจิทัล หลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (DGA701)
เนื้อหาเจาะลึกเรื่อง
💡การเปลี่ยนผ่านองค์กร ทำให้เกิดจริงได้อย่างไร
💡การบริหารนวัตกรรมและองค์กรดิจิทัล
💡การใช้แนวคิดเชิงออกแบบมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมไปถึง การสร้างวิธีการที่ทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยใช้ดิจิทัล
💡เครื่องมือต่างๆที่นำไปใช้ประกอบการออกแบบ Digital Service Design
💡ลงมือปฎิบัติจริงจาก workshop ตลอด 3 วันเต็ม พร้อมผลลัพธ์ที่เป็นต้นแบบเพื่อไปใช้จริง
💡การร่างแผนธุรกิจและความเป็นไปได้ของโครงการที่ออกแบบ
💡วิธีการนำเสนอเพื่อโน้มน้าวผู้บริหารไปจนถึงความสำเร็จของโครงการ
💡ได้รับประกาศนียบัตรร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

📣 สมัครทั้งสอง module รับส่วนลดทันที 3,000 บาท
👉 สมัครเรียนที่ https://utccnd.utcc.ac.th/shortcourse-detail/45

 

 

 

 

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch