ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด ปีการศึกษา 2566(รอบแรก)

Share This Post

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด
รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2566(รอบแรก)
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566
ณ ห้องประชุม บัณฑิตวิทยาลัย ตึก 5 ชั้น 1

ตรวจสอบรายชื่อ >>คลิ๊ก<<

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Activities & Events

ดร.ศุภลักษ์ สุวัตถิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีซิกซ์ตี้ทรี จำกัด, เลขาธิการ สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) และ ประธานคณะกรรมการด้านมาตรฐานและความยั่งยืน สมาคมการแสดงสินค้าไทย (TEA) มาบรรยายในหัวข้อบรรยายใน หัวข้อ “ประเด็นในปัจจุบันและความท้าทายในการบริหารองค์กรและทุนมนุษย์ของธุรกิจอีเว้นท์” รายวิชา GT523 การจัดการองค์การและทุนมนุษย์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว การบริการและอีเว้นท์ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม เวลา 13.-16.00 น ห้อง 5501

ดร.ศุภลักษ์ สุวัตถิ บรรยา

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch