พฤศจิกายน 2023

Take a break and read all about it

Activities & Events

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร แต่งกายชุดไทยหรือผ้าไทย ร่วมสร้างปรากฏการณ์ความงามในคืนวันเพ็ญ วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 – 20.00 น. ณ บริเวณอาคาร 10 และสนามหญ้าหน้าอาคารสัญลักษณ์

Activities & Events

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ สมชัย ศรีสุทธิยากร มาบรรยายให้กับนักศึกษาปริญญาเอก ในรายวิชา CA704 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขั้นสูง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานา ปัจฉิมนันท์ เป็นอาจารย์ประจำวิชา ในวันเสาร์ที่ 18 พ.ย. 66

Activities & Events

ภาพบรรยากาศงานโครงการปฐมนิเทศ (โรงแรมราวินทรา รีสอร์ท แอนด์ สปา เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2566

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch