หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ สมชัย ศรีสุทธิยากร มาบรรยายให้กับนักศึกษาปริญญาเอก ในรายวิชา CA704 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขั้นสูง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานา ปัจฉิมนันท์ เป็นอาจารย์ประจำวิชา ในวันเสาร์ที่ 18 พ.ย. 66

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด
Doctor of Communication Arts Program in Marketing Communication

หลักสูตรมีความแตกต่างจากการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ในระดับปริญญาเอกทั่วๆ ไป ที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศส่วนใหญ่ หลักสูตรมีจุดเด่นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์การสื่อสาร การจัดการสื่อ ตราสินค้า องค์กร การตลาดและวิธีวิทยาการวิจัยที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจปัจจุบัน ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จึงสามารถเป็นผู้บริหารด้านการสื่อสารการตลาดในองค์กรต่างๆ ที่ต้องการผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และความสามารถในการวางแผน จัดการการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรและภาพลักษณ์ตราสินค้าในระดับประเทศและระดับสากลทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ

จัดการเรียนการสอน ภาคเสาร์-อาทิตย์ โดยรับผู้สมัคร 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยต้องศึกษาจำนวน 48 หน่วยกิต 2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยต้องศึกษา จำนวน 72 หน่วยกิต