ภาพบรรยากาศงานโครงการปฐมนิเทศ (โรงแรมราวินทรา รีสอร์ท แอนด์ สปา เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2566