หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ศึกษาดูงาน ณ บริษัทเบทาโกร จำกัด(มหาชน) จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ในวิชา EB539(EC539) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์คุณค่าทางธุรกิจ   อาจารย์ผู้สอน คือ อาจารย์ ดร.วรุตม์  สามารถ และ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐะปะนี มะลิซ้อน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา เกี่ยวกับการเรียนรู้ภาคปฏิบัติและรับฟังแนวคิดเรื่องการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาและการบริหารธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจหลักการของนวัตกรรมและการสร้างสรรค์คุณค่าทางธุรกิจ รวมถึงมีการเรียนรู้นอกสถานที่และดูงานบริษัท และเพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงในสถานที่จริง จึงกำหนดให้มีการพานักศึกษา ไปรับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมอาหาร บริษัทเบทาโกร จำกัด(มหาชน) จ.ปทุมธานี โดยมีนักศึกษา และอาจารย์ผู้ดูแล รวมทั้งสิ้น 54 คน เข้าศึกษาดูงาน ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.00-15.30 น.

 โดยมีวัตถุประสงค์คือ

1. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจหลักการของการจัดการธุรกิจด้วยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์คุณค่า

2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้นอกสถานที่ และได้รับประสบการณ์ตรงในสถานที่จริง

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Master of Economics Program in Business Economics (MBE)
หลักสูตรมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำบนพื้นฐานเศรษฐกิจนวัตกรรม(Innovative Economy) และเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) ด้วยการเรียนรู้แนวคิดเชิงประยุกต์ที่เหมาะสมกับผู้เรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในอนาคตภายใต้เศรษฐกิจยุค New Normal ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Mentoring, Buddying & Coaching

(จัดการเรียนการสอนแบบรายวิชา (Block Courses) เรียนเฉพาะวันเสาร์ จำนวน 36 หน่วยกิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ และ แผน ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

———
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ “บัณฑิตวิทยาลัย”
Line Official : @𝗴𝘀𝘂𝘁𝗰𝗰
Facebook :GSUTCC
Website : https://gs.utcc.ac.th
Tel. 095-367-5512
———