เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA กลุ่มวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่บริษัท TOA Paint (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ThaiCom (ไทยคม) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมและธุรกิจของประเทศไทย

การไปศึกษาดูงานที่บริษัท TOA Paint เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตสีทาและสารเคมีในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีองค์กรหลายแบบมากมายและมีความสำคัญต่อการผลิตสินค้าต่างๆ นอกจากนี้ นักศึกษายังได้รับการสัมผัสถึงการจัดการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท TOA Paint และความสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรให้มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ

ส่วนการไปศึกษาดูงานที่บริษัท ThaiCom นั้น นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ นักศึกษายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการองค์กรในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว