หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรฯ โดยมี อาจารย์ ดร.โสภาค พาณิชพาพิบูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ อาจารย์ ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” และ “ขั้นตอนที่เกี่ยวกับการทำ IS/Thesis” ณโรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2566