มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีโอกาสต้อนรับวิทยากรรับเชิญสุดพิเศษ คุณนภัสสร บุรณศิริ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “โมเมพาเพลิน” Content Creator ชื่อดัง และคุณลลิตา เบศรภิญโญวงศ์ Private Client Relations Manager จาก BVLGARI มาบรรยายในวิชา CA513 การสร้างสรรค์สื่อและสารเพื่อการสื่อสารการตลาด ให้กับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 ณ ห้อง 5603 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณนภัสสร บุรณศิริ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “โมเมพาเพลิน” สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาด้วยประสบการณ์ตรงในฐานะ Content Creator ที่ประสบความสำเร็จ เธอแบ่งปันแนวคิดและกลยุทธ์เกี่ยวกับการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ดึงดูดใจ น่าสนใจ และสามารถสร้าง engagement กับผู้ชมได้อย่างไร คุณโมเม ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเล่าเรื่อง (Storytelling) และการใช้ storytelling อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย และสร้างการจดจำแบรนด์

คุณลลิตา เบศรภิญโญวงศ์ Private Client Relations Manager จาก BVLGARI นำเสนอประสบการณ์การทำงานจริงในธุรกิจสินค้าแบรนด์เนม หรือ luxury market คุณลลิตาอธิบายถึงกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ BVLGARI ใช้ เพื่อดึงดูดใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายระดับไฮเอนด์ คุณลลิตา ยังแบ่งปันเคล็ดลับเกี่ยวกับการสร้าง Customer Relationship Management ที่ประสบความสำเร็จ และการนำเสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

การบรรยายในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยการมีส่วนร่วม นักศึกษาต่างตั้งคำถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรอย่างคึกคัก ทั้งคุณโมเม และคุณคุณลลิตา ต่างประทับใจในความกระตือรือร้น และความตั้งใจเรียนรู้ของนักศึกษา และรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา

วิชา CA513 การสร้างสรรค์สื่อและสารเพื่อการสื่อสารการตลาด มุ่งหวังให้นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มีทักษะและความรู้ที่จำเป็น สำหรับการประกอบอาชีพในสายงานสื่อสารการตลาด การบรรยายโดยวิทยากรรับเชิญในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ที่มุ่งหวังให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ของผู้เชี่ยวชาญในสายงาน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง ในการทำงาน

เว็บไซต์หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด https://mmarcomm.utcc.ac.th/