รองศาสตราจารย์ ประไพพิศ มุทิตาเจริญ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน Storytelling แก่นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย – เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีโอกาสต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ประไพพิศ มุทิตาเจริญ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Storytelling” แก่นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด ณ ห้อง 5603 อาคาร 5 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รองศาสตราจารย์ ประไพพิศ มุทิตาเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ Storytelling ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับนักสื่อสารยุคใหม่ โดยเนื้อหาครอบคลุมถึง

  • ความสำคัญของ Storytelling ในการสื่อสารการตลาด: การเล่าเรื่องราวเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการดึงดูดความสนใจ สร้างความประทับใจ และโน้มน้าวใจผู้รับสาร
  • องค์ประกอบสำคัญของ Storytelling: โครงสร้างเรื่อง ตัวละคร ฉาก เหตุการณ์ บทสนทนา และประเด็นสำคัญ
  • เทคนิคการเล่าเรื่อง: การใช้ภาษาที่สื่อความหมายชัดเจน การสร้างอารมณ์ความรู้สึก การผูกปม และการคลายปม
  • ตัวอย่าง Storytelling ที่ประสบความสำเร็จ: การวิเคราะห์กรณีศึกษาจากแบรนด์ต่างๆ ที่ใช้ Storytelling ในการสื่อสารการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

การบรรยายในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยการมีส่วนร่วม นักศึกษาต่างตั้งคำถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรอย่างคึกคัก

รองศาสตราจารย์ ประไพพิศ มุทิตาเจริญ กล่าวในตอนท้ายว่า “Storytelling เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับนักสื่อสารยุคใหม่ นักศึกษาควรฝึกฝนทักษะนี้ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานการสื่อสารที่ดึงดูดใจ และประสบความสำเร็จ”

การบรรยายในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา CA513 การสร้างสรรค์สื่อและสารเพื่อการสื่อสารการตลาด ซึ่งมุ่งหวังให้นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มีทักษะและความรู้ที่จำเป็น สำหรับการประกอบอาชีพในสายงานสื่อสารการตลาดต่อไป