CEO MBA เผยกลยุทธ์พาแบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก: กรณีศึกษา “ขนมคันนา”

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย – หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA กลุ่มวิชาการจัดการ มีโอกาสต้อนรับ คุณณชา จึงกานต์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คันนาโกรเซอรีส์ จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในรายวิชา MG503 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์ ในหัวข้อ “Thai SMEs to Global Market กรณีศึกษา แบรนด์ขนมคันนา “KUNNA” ผลไม้อบแห้งไทยสู่ตลาดโลก” เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567 ณ ห้อง 5301 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณณชา จึงกานต์กุล ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจส่งออก ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การพาแบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก โดยใช้กรณีศึกษาของแบรนด์ขนมคันนา “KUNNA” ผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้งจากประเทศไทย เนื้อหาครอบคลุมถึง

  • กลยุทธ์การสร้างแบรนด์: การสร้างแบรนด์ให้มีความโดดเด่น น่าจดจำ และสื่อถึงเอกลักษณ์ของสินค้า
  • กลยุทธ์การตลาด: การวิเคราะห์ตลาดเป้าหมาย การกำหนดกลยุทธ์การตลาด และการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสม
  • กลยุทธ์การส่งออก: ขั้นตอนและวิธีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ กฎระเบียบและข้อกำหนดทางการค้าระหว่างประเทศ
  • กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์: การจัดการระบบขนส่ง การจัดเก็บสินค้า และการกระจายสินค้า
  • กลยุทธ์การสร้างเครือข่าย: การสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า นักลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณณชา จึงกานต์กุล ยังได้ยกตัวอย่างความท้าทายและอุปสรรคที่แบรนด์คันนาเผชิญ รวมไปถึงวิธีการเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้น เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาที่มุ่งมั่นจะประกอบธุรกิจส่งออก

การบรรยายในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยการมีส่วนร่วม นักศึกษาต่างตั้งคำถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรอย่างคึกคัก

คุณณชา จึงกานต์กุล กล่าวในตอนท้ายว่า “การพาแบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก เป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ แต่ก็เป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่เช่นกัน นักศึกษาที่ใฝ่ฝันอยากประกอบธุรกิจส่งออก ควรศึกษาหาความรู้ ฝึกฝนทักษะ และสร้างเครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในตลาดโลก”

การบรรยายในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา MG503 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งหวังให้นักศึกษา CEO MBA มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อนำไปประกอบอาชีพในสายงานธุรกิจส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

#CEO MBA #มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย #กรณีศึกษา #ขนมคันนา #ส่งออก #ผลไม้อบแห้ง #กลยุทธ์ #แบรนด์ #ตลาดโลก