หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ: เรียนรู้กลยุทธ์และนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน กับ MedPark Hospital

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางธุรกิจ และสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมการเยี่ยมชมและฟังบรรยายที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค เป็นตัวอย่างการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจกลยุทธ์และนวัตกรรมทางธุรกิจในโลกปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2567 รศ.ดร.เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์ ผู้อำนวยการหลักสูตร ได้พาคณะนักศึกษาไปเยี่ยมชมและฟังบรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์และนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ESG in Action” โดย คุณสมถวิล ปธานวนิช Co Founder and Advisor MedPark Hospital วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

เนื้อหาการบรรยายครอบคลุมประเด็นสำคัญดังนี้:

 • แนวคิด ESG (Environmental, Social, and Governance) และความสำคัญต่อธุรกิจ
 • กลยุทธ์และนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของ MedPark Hospital องค์กรชั้นนำด้านการบริการสุขภาพ
 • ตัวอย่างกรณีศึกษา แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ ESG ในธุรกิจจริง

ประเด็นสำคัญ:

 • ESG เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล
 • MedPark Hospital มุ่งมั่นสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนโดยใช้กลยุทธ์และนวัตกรรมต่างๆ
 • ตัวอย่างกรณีศึกษา: การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการขยะ การสนับสนุนชุมชน
 • นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนจากผู้เชี่ยวชาญ

ผลลัพธ์:

 • นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับ ESG และกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
 • นักศึกษาได้เห็นตัวอย่างกรณีศึกษาจาก MedPark Hospital
 • นักศึกษาได้มีโอกาสถามตอบกับผู้เชี่ยวชาญ

บทสรุป:

การเยี่ยมชมและฟังบรรยายที่ MedPark Hospital เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษา นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนจากผู้เชี่ยวชาญ และได้เห็นตัวอย่างกรณีศึกษาจากองค์กรชั้นนำ กิจกรรมนี้ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจความสำคัญของ ESG และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต

กิจกรรมนี้ เป็นโอกาสอันดีให้นักศึกษาได้:

 • เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถามตอบกับวิทยากร
 • เยี่ยมชมโรงพยาบาลเมดพาร์ค องค์กรที่ประสบความสำเร็จในการนำ ESG ไปปฏิบัติจริง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้นำ ที่มีความรู้ความสามารถ และวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคตที่ยั่งยืน กิจกรรมการเยี่ยมชมและฟังบรรยาย เป็นตัวอย่างการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมาย

หากท่านมีความสนใจศึกษาต่อในหลักสูตร สามารถติดต่อ

โทรศัพท์: [0953655512] เว็บไซต์:https://gs.utcc.ac.th/