บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุน (Analyst MBA) เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ ได้พบปะกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อนร่วมรุ่น และรุ่นพี่ที่ศึกษาในหลักสูตรนี้

ภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “The Great Leader” โดยได้รับเกียรติจาก คุณชลากร เอกชัยพัฒนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด และหัวข้อ “บทบาทตลาดหลักทรัพย์และนักวิเคราะห์ทางการเงินมืออาชีพ” ที่ได้รับเกียรติจาก คุณพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา Executive Vice President-Head Capital Market Education Group โดยมี ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล ผู้อำนวยการหลักสูตร Analyst MBA เป็นผู้ดำเนินการบรรยาย ณ ห้อง MBA Lounge 1 อาคาร 5 ชั้น 1 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566